Αγγελούση-Πεκτεσίδου Πολυξένη
  • 2310 891.586
  • xenag uom.edu.gr
  • Γραφείο: ΗΘ3, 311
  • 2310 891.544

    Αγγελούση-Πεκτεσίδου Πολυξένη

    Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
    Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων