Kalampokis Evangelos
 • +30 2310 891.588
 • ekal uom.edu.gr

  Kalampokis Evangelos

  Assistant Professor
  Department of Business Administration

  Assistant Professor, Academic Staff (Master in Information Systems)


  Teaching


  • COMPUTER SOFTWARE DEVELOPMENT
   (ΟΔ0411-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

  Το περιεχόμενο του μαθήματος, που είναι εργαστηριακό, έχει να κάνει με θεμελιώδεις έννοιες της Java, ορολογία της γλώσσας, θεωρία αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, ενθυλάκωση, πολυμορφισμός, κληρονομικότητα, χειρισμός συντακτικών σφαλμάτων, τύποι δεδομένων, αριθμητικοί, σχεσιακοί και λογικοί τελεστές, τελεστής εκχώρησης, προτάσεις ελέγχου προγράμματος, είσοδος χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο, βρόχοι, κλάσεις, αντικείμενα, μέθοδοι, μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες, προσδιοριστικά πρόσβασης, τρόποι διαβίβασης ορισμάτων, υπερφόρτωση μεθόδων, αναδρομή, μέθοδοι κατασκευής, αφηρημένες κλάσεις, πακέτα και διεπαφές, είσοδος/έξοδος, χειρισμός εξαιρέσεων, υπέρβαση μεθόδων, applets και γεγονότα. Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να μπορούν να προγραμματίσουν ένα πλήρως λειτουργικό πρόγραμμα σε γλώσσα Java.

  • E-BUSINESS
   (ΟΔ0618)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

  Το μάθημα αυτό αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στον χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business). Η πληροφορική τεχνολογία (information technology) έχει πλέον προσδιορίσει καθοριστικά τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα όλες οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι οργανισμοί. Η επίδραση αυτή αφορά τόσο στην εσωτερική τους λειτουργία, όσο και την μεταξύ των οργανισμών διάδραση (επικοινωνία, συναλλαγές, κ.α.). Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν - e-business περιγράφει τα πληροφοριακά συστήματα και τις επιμέρους τεχνολογίες της πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο νέο αυτό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο μάθημα θα αναλυθούν έννοιες και εφαρμογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με έμφαση στο μέρος που αφορά στην συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων που παρέχονται ελεύθερα στον παγκόσμιο Ιστό π.χ. ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα, δεδομένα από κοινωνικά δίκτυα (social media), συνδεδεμένα δεδομένα. Δεν προαπαιτούνται γνώσεις για τη παρακολούθησή του και όποιες έννοιες πληροφορικής τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων χρειάζονται θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο του μαθήματος.

  • E-GOVERNMENT
   (ΟΔ0818)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

  Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση του ρόλου και των δυνατοτήτων της εφαρμογής των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση. Εξετάζεται το τεχνολογικό και οργανωσιακό υπόβαθρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται περιοχές όπως η παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μιας στάσης, η ανοικτή διακυβέρνηση, η διαλειτουργικότητα, η δημιουργία πολιτικών μέσω ανάλυσης δεδομένων και τα ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα με χρήση τεχνολογιών αιχμής, π.χ. συνδεδεμένα δεδομένα (linked data). Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οπτικοποιήσεις και να κάνουν αναλύσεις με σύγχρονες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης χρησιμοποιώντας κυβερνητικά δεδομένα από ευρωπαϊκές κυβερνητικές πύλες ανοικτών δεδομένων.

  • INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT
   (ΟΔ0806-1)

  Type
  ELECTIVE

  Department Abbreviation
  BA

  Department
  DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

  Course Outlines

   

  Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων ΙΙ

  Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο όγκος, η ποικιλία, και η ταχύτητα των δεδομένων που δημιουργούνται γύρω μας. Για να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων τους στην ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων. Το μάθημα αυτό αποτελεί μία πρακτική εισαγωγή στη χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Αναλυτικής Δεδομένων (Data Analytics) από επιχειρήσεις.

  Publications


  • Books (3 records)

  Περιλαμβάνει Βιβλία ή/και μονογραφίες σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Κεφάλαια ή άρθρα συλλογικών τόμων ή επιμέλεια τόμων σε διεθνείς ή ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

   2023

   • I. Lindgren, C. Csaki, E. Kalampokis, M. Janssen, G. V. Pereira, S. Virkar, E.Tambouris, A. Zuiderwijk (Eds.), Electronic Government: 22nd IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2023, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 14130), Springer, 2023

    View Publication

   2021

   • H. J. Scholl, J. R. Gil-Garcia, M. Janssen, E. Kalampokis, I. Lindgren, M. P. Rodríguez Bolívar (Eds.), Electronic Government: 20th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2021, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 12850), Springer, 2021.

    View Publication

   2018

   • P. Parycek, O. Glassey, M. Janssen, H. J. Scholl, E. Tambouris, E. Kalampokis, S. Virkar (Eds.), Electronic Government: 17th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2018, Lecture Notes in Computer Science (LNCS, volume 11020), Springer, 2018.

    View Publication

   • Scientific Journals (29 records)

   Περιλαμβάνει Άρθρα σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές).

    2023

    • A. Laios, E. Kalampokis, M. Mamalis, C. Tarabanis, D. Nugent, A. Thangavelu, G. Theophilou, D. De Jong (2023) RoBERTa-Assisted Outcome Prediction in Ovarian Cancer Cytoreductive Surgery using Operative Notes, Cancer Control, 30

     View Publication

    • C. Tarabanis, E. Kalampokis, M. Khalil, C. L. Alviar, L. Chinitz, L. Jankelson (2023) Explainable SHAP-XGBoost models for in-hospital mortality after myocardial infarction, Cardiovascular Digital Health Journal, Vol.4, No.4, pp.126-132.

     View Publication

    • A. Laios, G. Theophilou, D. De Jong, E. Kalampokis (2023) The future of AI in ovarian cancer research: The Large Language Models perspective, Cancer Control, Vol.30

     View Publication

    • E. Kalampokis, N. Karacapilidis, D. Tsakalidis, K. Tarabanis (2023) Understanding the Use of Emerging Technologies in the Public Sector: A Review of Horizon 2020 Projects, Digital Government: Research and Practice, Vol.4, No.1, pp.1-28

     View Publication

    • A. Karamanou, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2023) Integrated Statistical Indicators from Scottish Linked Open Government Data, Data in Brief, Vol. 46, 108779

     View Publication

    • D. Zeginis, E. Kalampokis, R. Palma, R. Atkinson and K. Tarabanis (2023) A Semantic Meta-Model for Data Integration and Exploitation in Precision Agriculture and Livestock Farming, Semantic Web – Interoperability, Usability, Applicability [in press]

     View Publication

    • A. Laios, E. Kalampokis, M. Mamalis, A. Thangavelu, R. Hutson, T. Broadhead, D. Nugent, D. De Jong (2023) Exploring the Potential Role of Upper Abdominal Peritonectomy in Advanced Ovarian Cancer Cytoreductive Surgery Using Explainable Artificial Intelligence, Cancers, 15(22), 5386

     View Publication

    • M. Mamalis, E. Kalampokis, I. Kalfas, K. Tarabanis (2023) Deep Learning for Detecting Verticillium Fungus in Olive Trees: Using YOLO in UAV Imagery, Algorithms, 16(7), 343

     View Publication

    • P. Brimos, A. Karamanou, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2023) Graph Neural Networks and Open Government Data to Forecast Traffic Flow, Information,Vol.14, No.4

     View Publication

    • A. Laios, E. Kalampokis, R. Johnson, A. Thangavelu, R. Hutson, T. Brodhead, D. Nugent, G. Theophilou, D. De Jong (2023) Development of a novel intra-operative score to record disease ANAtomic FIngeprints (ANAFI score) for the prediction of complete cytoreduction in advanced stage ovarian cancer by using Machine Learning and Explainable Artificial Intelligence, Cancers, 15, 966

     View Publication

    • A. Laios, D. De Jong, E. Kalampokis (2023) Beauty is in the explainable artificial intelligence (XAI) of the “agnostic” beholder, Translational Cancer Research, Vol.12, No.2, pp.226-229

     View Publication

    2022

    • A. Karamanou, P. Brimos, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2022) Exploring the Quality of Dynamic Open Government Data using Statistical and Machine Learning Methods, Sensors, Vol.22, No.24:9684

     View Publication

    • A. Karamanou, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2022) Linked Open Government Data to Predict and Explain House Prices: The Case of Scottish Statistics Portal, Big Data Research Vol.30, 100355.

     View Publication

    • A. Laios, E. Kalampokis, R. Johnson, S. Munot, A. Thangavelu, R. Hutson, T. Broadhead, G. Theophilou, C. Leach, D. Nugent, D. De Jong (2022) Factors Predicting Surgical Effort Using Explainable Artificial Intelligence in Advanced Stage Epithelial Ovarian Cancer, Cancers, Vol.14, No.14:3447.

     View Publication

    • S. Petsis, A. Karamanou, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2022) Forecasting and explaining emergency department visits in a public hospital, Journal of Intelligent Information Systems, Vol.59, pp.479–500

     View Publication

    • A. Laios, E. Kalampokis, R. Johnson, A. Thangavelu, C. Tarabanis, D. Nugent, D. De Jong (2022) Explainable Artificial Intelligence for prediction of complete surgical cytoreduction in advanced stage epithelial ovarian cancer, Journal of Personalized Medicine, Vol.12, No.4:607

     View Publication

    • A. Laios, R.V. De Oliveira Silva, G. Saalmink, ... D. Nugent, E. Kalampokis, K.M. Gomes de Lima, G. Theophilou, D. De Jong (2022) Stratification of length of stay prediction following surgical cytoreduction in advanced high grade serous ovarian cancer patients using artificial intelligence; the Leeds L-AI-OS score, Current Oncology, Vol. 29, 9088-9104

     View Publication

    2019

    • E. Kalampokis, D. Zeginis, and K. Tarabanis (2019) On Modeling Linked Open Statistical Data, Journal of Web Semantics, Vol.55, pp.56-68.

     View Publication

    • E. Kalampokis, A. Karamanou, and K. Tarabanis (2019) Interoperability Conflicts in Linked Open Statistical Data, Information, Vol.10, No.8:249

     View Publication

    2017

    • E. Kalampokis, E. Tambouris and K. Tarabanis (2017) ICT Tools for Creating, Expanding, and Exploiting Statistical Linked Open Data, Statistical Journal of the IAOS, Vol.33, No.2, pp.503-514.

     View Publication

    • E. Kalampokis, A. Karamanou, E. Tambouris, and K. Tarabanis (2017) On Predicting Election Results using Twitter and Linked Open Data: The Case of the UK 2010 Election, Journal of Universal Computer Science, Vol.23, No.3, pp.280-303.

     View Publication

    2016

    • E. Kalampokis, A. Karamanou, E. Tambouris and K. Tarabanis (2016) Applying Brand Equity Theory to Understand the Opinion of Consumers in Social Media, Journal of Universal Computer Science, Vol.22, No.5, pp.709-734.

     View Publication

    • E. Kalampokis, E. Tambouris, K. Tarabanis (2016) Linked Open Cube Analytics Systems: Potential and Challenges, IEEE Intelligent Systems, Vol.31, No.5, pp.89-92.

     View Publication

    2014

    • E. Kamateri, E. Kalampokis, E. Tambouris, and K. Tarabanis (2014) The Linked Medical Data Access Control Framework, Journal of Biomedical Informatics, Vol.50, pp.213-225.

     View Publication

    2013

    • E. Kalampokis, E. Tambouris and K. Tarabanis (2013) Understanding the Predictive Power of Social Media, Internet Research, Vol.23, No.5, pp.544-559.

     View Publication

    2012

    • E. Kalampokis, E. Tambouris, M. Zotou and K. Tarabanis (2012) The Enterprise Architecture Competence Framework, International Journal of Learning Technology, Vol.7, No.1, pp.79-94.

     View Publication

    • E. Tambouris, M. Zotou, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2012) Fostering Enterprise Architecture Education and Training with the Enterprise Architecture Competence Framework, International Journal of Training and Development, Vol.16, No.2, pp.128-136.

     View Publication

    2011

    • E. Kalampokis, E. Tambouris and K. Tarabanis (2011) A Classification Scheme for Open Government Data: Towards Linking Decentralized Data, International Journal of Web Engineering and Technology, Vol.6, No.3, pp.266-285.

     View Publication

    2008

    • E. Tambouris, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2008) A Survey of e-participation research projects in the European Union, International Journal of Electronic Business, Vol.6, No.6, pp.554-571.

     View Publication

    • Conferences (44 records)

    Περιλαμβάνει Άρθρα σε δημοσιευμένα πρακτικά διεθνών ή ελληνικών συνεδρίων (με κριτές).

     2023

     • M. Mamalis, E. Kalampokis, A. Karamanou, P. Brimos, K. Tarabanis (2023) Can Large Language Models Revolutionalize Open Government Data Portals? A Case of Using ChatGPT in statistics.gov.scot 27th Panhellenic Conference on Progress in Computing and Informatics (PCI 2023), ACM, [To appear]

      View Publication

     • A. Laios, E. Kalampokis, Y.S. Tan, A. Thangavelu, D. Nugent, G. Theophilou, D. De Jong (2023) Beyond the binary: explaining the elusive nature of blood transfusion thresholds in advanced ovarian cancer cytoreductive surgery, Abstract at the 24th European Congress on Gynaecological Oncology, September 28-October 1, 2023, Istanbul, Türkiye

      View Publication

     • E. Tambouris, M. Konidi, N. Edelmann, E. Kalampokis, J. Crompvoets, A. Cioffi and K. Tarabanis (2023) Integrated Public Service Co-Creation and Provision: Guidelines and Lessons Learnt, EGOV-CeDEM-ePart 2023, CEUR-WS, Vol. 3449

      View Publication

     • P. Brimos, A. Karamanou, E. Kalampokis, K. Tarabanis (2023) Traffic Flow Prediction with Swiss Open Data: A Deep Learning Approach, EGOV-CeDEM-ePart 2023, Springer, LNCS, Vol. 14130

      View Publication

     2022

     • E. Kalampokis, N. Karacapilidis, D. Tsakalidis, K. Tarabanis (2022) Artificial Intelligence and Blockchain Technologies in the Public Sector: A Research Projects Perspective, EGOV-CeDEM-ePart 2022, Lecture Notes in Computer Science, vol 13391. Springer, Cham.

      View Publication

     • A. Laios, R. Johnson, E. Kalampokis, A. Thangavelu, T. Broadhead, D. Nugent, D. De Jong (2022) Explainable Artificial Intelligence for prediction of complete surgical cytoreduction in advanced stage epithelial ovarian cancer, Annual BGCS Conference 2022

      View Publication

     • A. Karamanou, P. Brimos, E. Kalampokis, K. Tarabanis (2022) Exploring the Quality of Dynamic Open Government Data for Data Intelligence Applications: The Case of Attica Traffic Data 26th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2022), ACM, pp.102-109

      View Publication

     • A. Laios, E. Kalampokis, R. Johnson, S. Munot, A. Thangavelu, T. Broadhead, G. Theophilou, D. Nugent, D. De Jong (2022) The potential role of human factors in the prediction of surgical effort in advanced-stage epithelial ovarian cancer patients; a study using Explainable Artificial Intelligence, Abstract at the 23rd European Congress on Gynaecological Oncology, Oct 27-30, Berlin, Germany, appears at the International Journal of Gynecologic Cancer 2022;32:A358

      View Publication

     • A. Laios, E. Kalampokis, R. Johnson, S. Munot, R. Hutson, A. Thangavelu, T. Broadhead, G. Theophilou, D. Nugent, D. De Jong (2022) Development of an intra-operative disease score to predict complete cytoreduction in advanced-stage ovarian cancer by using Artificial Intelligence, Abstract at the 23rd European Congress on Gynaecological Oncology, Oct 27-30, Berlin, Germany, appears at the International Journal of Gynecologic Cancer 2022;32:A361

      View Publication

     • N. Edelmann, E. Tambouris, E. Kalampokis (2022) The Sustainable Implementation of Co-creation Principles and Outcomes, EGOV-CeDEM-ePart 2022, CEUR-WS, Vol. [Accepted for publication]

     2021

     • Kalampokis, E., Karamanou, A., Tarabanis, K. (2021). Applying Explainable Artificial Intelligence Techniques on Linked Open Government Data. In: Scholl, H.J., et al. (eds) Electronic Government. EGOV 2021. Lecture Notes in Computer Science(), vol 12850. Springer, Cham.

      View Publication

     • A. Daikou, I. Tamouridou, E. Kalampokis, K. Tarabanis (2021) Adoption of automation technologies in public organizations: The perception of healthcare professionals in Greece, EGOV-CeDEM-ePart 2021, CEUR, Vol.3049

      View Publication

     2020

     • E. Tambouris, M. Konidi, N. Edelmann, E. Kalampokis, J. Crompvoets, A. Cioffi, K. Tarabanis (2020) Integrated Public Service Co-Creation and Provision: Guidelines and Lessons Learnt, Proceedings EGOV-CeDEM-EPart2023, September 05-07, Corvinus University of Budapest, Hungary

      View Publication

     2019

     • Kalampokis, E., Karamanou, A., Tarabanis, K. (2019). Towards Interoperable Open Statistical Data. In: Lindgren, I. et al. Electronic Government. EGOV 2019. Lecture Notes in Computer Science(), vol 11685. Springer, Cham.

      View Publication

     • D. Zeginis, E. Kalampokis, K. Tarabanis (2019) Statistical Challenges Towards a Semantic Model for Precision Agriculture and Precision Livestock Farming, 7th International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2019) co-located with the 18th International Semantic Web Conference (ISWC2019), CEUR-WS, Vol.2549

      View Publication

     • E. Kalampokis, D. Zeginis, K. Tarabanis (2019) Reflections on: Modeling Linked Open Statistical Data, 18th International Semantic Web Conference (ISWC2019) - Journal Track, CEUR-WS, Vol.2576

      View Publication

     2018

     • A. Stasiewicz, M. Adel Rezk, A. Ojo, E. Tambouris, E. Kalampokis, K. Tarabanis, T. Alcorn and A. Leadbetter (2018) Using Linked Statistical Data to Improve Marine Search and Rescue Operations in Ireland, 11th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2018), ACM pp.412-418

      View Publication

     • E. Tambouris, E. Kalampokis, M. Janssen, R. Matheus, P. Hermans, T. Kalvet (2018) Theory and practice of linked open statistical data, 19th Annual International Conference on Digital Government Research: Governance in the Data Age (dg.o 2018), ACM,

      View Publication

     • E. Kalampokis, A. Karamanou, K. Tarabanis (2018) Combining Statistical Data for Machine Learning Analysis, 6th International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2018) co-located with the 17th International Semantic Web Conference (ISWC2018), CEUR-WS, Vol.2317

      View Publication

     2017

     • E. Tambouris, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2017) Visualizing Linked Open Statistical Data to Support Public Administration, 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp.149-154

      View Publication

     • M. Toots, K. McBride, T. Kalvet, R. Krimmer, E. Tambouris, E. Panopoulou, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2017) A Framework for Data-Driven Public Service Co-Production, 16th Annual International IFIP Electronic Government Conference (EGOV2017), Springer pp.264-275

      View Publication

     • E. Tambouris, E. Kalampokis, M. Janssen, R. Krimmer, K. Tarabanis (2017) Methods and Tools for Publishing and Reusing Linked Open Statistical Data, Workshop in the 18th Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2017), ACM, pp.614-615

      View Publication

     • D. Zegkinis, E. Kalampokis, W. Roberts, R. Moynihan, E. Tambouris, K. Tarabanis (2017) Facilitating the exploitation of Linked Open Statistical Data: JSON-QB API requirements and design criteria, 5th International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2017) co-located with the 16th International Semantic Web Conference (ISWC2017), CEUR-WS, Vol.1923

      View Publication

     • E. Tambouris, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2017) Towards a Linked Open Statistical Data Innovation Ecosystem New Techniques and Technologies for Statistics Conference (NTTS2017)

      View Publication

     • E. Chaniotaki, E. Kalampokis, E. Tambouris, K. Tarabanis and A. Stasis (2017) Exploiting Linked Statistical Data in Public Administration: The Case of the Greek Ministry of Administrative Reconstruction, 23rd Americas Conference on Information Systems (AMCIS2017)

      View Publication

     2016

     • E. Kalampokis, A. Karamanou, E. Tambouris and K. Tarabanis (2016) Applying Brand Equity Theory to Understand the Opinion of Consumers in Social Media, Journal of Universal Computer Science, Vol.22, No.5, pp.709-734.

      View Publication

     • E. Kalampokis, E. Tambouris, A. Karamanou and K. Tarabanis (2016) Open Statistics: The Rise of a new Era for Open Data?, 15th Annual International IFIP Electronic Government Conference (EGOV2016), Springer, pp.31-43.

      View Publication

     • E. Tambouris, M. Janssen, E. Kalampokis, B. Roberts, P. Hermans, J. Whyte, T. Alcorn, K. Tarabanis (2016) Open Statistical Data: Potential and Challenges, Scholl, H. et al. (Eds.): Electronic Government and Electronic Participation, pp. 407-408, IOS Press

      View Publication

     • A. Karamanou, E. Kalampokis, E. Tambouris, K. Tarabanis (2016) Linked data cubes: Research results so far, 4th International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2016) co-located with the 15th International Semantic Web Conference (ISWC2016), CEUR-WS, Vol.1654.

      View Publication

     2015

     • E. Tambouris, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2015) Processing Linked Open Data Cubes, 14th Annual International IFIP Electronic Government Conference (EGOV2015), Springer, pp.130-143

      View Publication

     • E. Tambouris, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2015) ICT Tools for statistical linked open data: The OpenCube toolkit, New Techniques and Technologies for Statistics Conference (NTTS2015), Brussels, Belgium, 10-12 March 2015

      View Publication

     • E. Tambouris, E. Kalampokis, K. Tarabanis (2015) Create, Expand and Exploit Linked Open Statistical Data, Electronic Government and Electronic Participation, Joint Proceedings of Ongoing Research, PhD Papers, Posters and Workshops of IFIP EGOV and ePart 2015, pp.355-356, IOS Press.

      View Publication

     • E. Kalampokis, B. Roberts, A. Karamanou, E. Tambouris, K. Tarabanis (2015) Challenges on Developing Tools for Exploiting Linked Open Data Cubes, 3rd International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2015) co-located with the 14th International Semantic Web Conference (ISWC2015), CEUR-WS, Vol.1551.

      View Publication

     2014

     • E. Kalampokis, A. Nikolov, P. Haase, R. Cyganiak, A. Stasiewicz, A. Karamanou, M. Zotou, D. Zeginis, E. Tambouris, K. Tarabanis (2014) Exploiting Linked Data Cubes with OpenCube Toolkit, ISWC 2014 Posters and Demos Track a track within 13th International Semantic Web Conference (ISWC2014), CEUR-WS, Vol.1272.

      View Publication

     • E. Kalampokis, A. Karamanou, A. Nikolov, P. Haase, R. Cyganiak, B. Roberts, P. Hermans, E. Tambouris, K. Tarabanis (2014) Creating and Utilizing Linked Open Statistical Data for the Development of Advanced Analytics Services, 2nd International Workshop on Semantic Statistics (SemStats2014) co-located with the 13th International Semantic Web Confeerence (ISWC2014), CEUR-WS, Vol.1550.

      View Publication

     2013

     • E. Kalampokis, E. Tambouris and K. Tarabanis (2013) Linked Open Government Data Analytics, 12th Annual International IFIP Electronic Government Conference (EGOV2013), Springer, pp.99-110.

      View Publication

     • E. Kalampokis, E. Tambouris and K. Tarabanis (2013) On Publishing Linked Open Government Data, 17th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2013), ACM, pp.25-32.

      View Publication

     • E. Kalampokis, A. Karamanou, E. Tambouris and K. Tarabanis (2013) Towards a Vocabulary for Incorporating Predictive Models into the Linked Data Web, 1st International Workshop on Semantic Statistics (SemStats 2013) co-located with the 12th International Semantic Web Conference (ISWC2013), CEUR-WS

      View Publication

     2012

     • C.J. Hooper, N. Marie and E. Kalampokis (2012) Disserting the Butterfly: Representation of Disciplines Publishing at the Web Science Conference Series, 4th Annual ACM Web Science Conference (WebSci12), ACM, pp.137-140.

      View Publication

     • E. Kalampokis, E. Tambouris, M. Hausenblas, K. Tarabanis (2012) Augmenting Open Government Data with Social Media Data, Using Open Data policy modeling, citizen empowerment, data journalism Workshop

      View Publication

     2011

     • E. Kalampokis, E. Tambouris and K. Tarabanis (2011) Open Government Data: A Stage Model, 10th Annual International Conference on Electronic Government Research and Practice (EGOV2011), Springer, pp.235-246.

      View Publication

     • E. Kalampokis, M. Hausenblas and K. Tarabanis (2011) Combining Social and Government Open Data for Participatory Decision-Making, The International Conference on eParticipation (ePart2011), Springer, pp.36-47.

      View Publication

     2009

     • E. Tambouris, A. Kliafas, E. Kalampokis and K. Tarabanis (2009) Reducing Administrative Burden through Online Dialogues: The case of Declaring a Property to the Hellenic Cadastre, 8th International Conference on Electronic Government (EGOV2009), Trauner, pp.3-10.

     2008

     • E. Kalampokis, E. Tambouris and K. Tarabanis (2008) A Domain Model for eParticipation, 3rd International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW 2008), IEEE Press, pp.25-30.

      View Publication

     Wheelchair Blue
     Accessibility Tools
     Fonts PlusIncrease Text
     Fonts MinusDecrease Text
     ContrastHigh Contrast
     GrayscaleGrayscale
     Readable FontReadable Font