ποιότητα, αξιοκρατία, καινοτομία

To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ένα σύγχρονο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που ξεχωρίζει για το περιβάλλον ποιότητας, ελευθερίας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης που προσφέρει σε όλους: τους φοιτητές, τους διδάσκοντες και τους εργαζόμενους σε αυτό.

γνώση

Αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πόλο γνώσης με αδιάλειπτη προσφορά στην επιστημονική κοινότητα της χώρας, αλλά και στην εκπαιδευτική, πολιτιστική και οικονομική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


e-Υπηρεσίες

e-Υπηρεσίες

Δικτυακές / Τηλεματικές Υπηρεσίες

CoMPUs

CoMPUs

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Student's Web

Student's Web

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+ Programme

University of Macedonia in numbers


Χρόνια Λειτουργίας

Τμήματα

Μέλη ΔΕΠ

ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ

Προπτυχιακοί - Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Υπ. Διδάκτορες

(Δ)ΠΜΣ