Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 20/17.6.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Η σχετική απόφαση (υπ' αριθμ. 4132/9.7.2021) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3457 στις 29.7.2021.