Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εγκρίθηκε στην υπ' αριθμ. 20/17.6.2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου. Η σχετική απόφαση (υπ' αριθμ. 4132/9.7.2021) δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3457 στις 29.7.2021.

Με την απόφαση της υπ' αριθμ. 12/8.5.2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου τροποποιήθηκε το άρθρο 9 (4429/8.5.2023) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3133/2023.

Στο ΦΕΚ Β΄1833/26.3.2024 δημοσιεύθηκε η απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. 3125) αναφορικά με την Τροποποίηση του Κεφαλαίου 18 της υπ’ αρ. 4132/ 9.7.2021 (Β’ 3457) απόφασης της Συγκλήτου με τίτλο «Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας», το οποίο αφορά στη διαδικασία για τους Κανόνες Τελετουργικού / Εθιμοτυπικού Χαρακτήρα.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font