Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Όραμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η παροχή άρτιας εκπαίδευσης, η προαγωγή της επιστήμης στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και τεχνών, η επιδίωξη της αριστείας με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς και ευρύτερα η καλλιέργεια της παιδείας και του πολιτισμού.

Αποστολή και Πολιτική του Πανεπιστημίου είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων επιστημόνων μέσω της συνεχούς βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας και της ανανέωσης των προγραμμάτων σπουδών, η καλλιέργεια του πνεύματος διάκρισης και η αποτελεσματική σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία.

Η αναζήτηση της καινοτομίας και της προαγωγής της γνώσης από τους καθηγητές, τους ερευνητές και τους φοιτητές, στα Τμήματα και στα Εργαστήρια, ακολουθώντας τις διαρκείς εξελίξεις του 21ου αιώνα στον τομέα της έρευνας.

Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της ικανότητας και του πάθους κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας για πρόοδο και ευημερία και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας εντός και εκτός του Πανεπιστημίου.

Η προστασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας από κάθε μορφής διάκριση (φυλετική, εθνική προέλευση, φύλο, θρησκεία κ.ά.). Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση που ο καθένας υπηρετεί και ως προς τη χρήση των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις πολιτικές του Ιδρύματος, την ελληνική νομοθεσία και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εστιάζουν:

  • στην παροχή άρτιας εκπαίδευσης, στην προαγωγή της έρευνας και του πολιτισμού,
  • στην προώθηση κάθε συνεργασίας που συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής και του οράματος του Πανεπιστημίου με ιδρύματα και οργανισμούς που διακρίνονται στον τομέα τους,
  • στο να καταστεί πόλος έλξης των καλύτερων υποψήφιων φοιτητών και των πλέον διακεκριμένων καθηγητών,
  • στην επιδίωξη της συνεχούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι σύγχρονες τεχνολογίες στην ανάπτυξη συμβατικών αλλά και εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης,
  • στην εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων των μελών του για περισσότερη εξωστρέφεια και διεθνείς συνεργασίες στις σπουδές και την έρευνα,
  • στη διάκριση των φοιτητών του σε διεθνείς διαγωνισμούς και επιστημονικές διοργανώσεις,
  • στην αναγνώριση των αποφοίτων του στο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο, εντός και εκτός της χώρας,
  • στη διεθνή ακαδημαϊκή διάκριση και τη βελτίωση της θέσης του Πανεπιστημίου στους σχετικούς παγκόσμιους καταλόγους κατάταξης και
  • στην προώθηση, προβολή και αξιοποίηση των επιτευγμάτων και του έργου (ακαδημαϊκού, ερευνητικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, πολιτιστικού) που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο και τη διάχυσή του στην ακαδημαϊκή κοινότητα, εγχώρια και διεθνή, καθώς και στους παραγωγικούς φορείς, την κοινωνία και την πολιτεία, με σκοπό αφενός την προώθηση μιας πολιτικής ανοιχτής πρόσβασης και αφετέρου την ανάδειξη της σημαντικής και πολυδιάστατης προσφοράς του.

(Απόφαση της υπ’ αριθμ. 5/23.10.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font