Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, παρουσιάζουν, εδώ και χρόνια, αυξημένη αναγνωρισιμότητα και ζήτηση και αναδεικνύονται όχι μόνο ως θύλακες ερευνητικής αριστείας, αλλά και ως κόμβοι διάδρασης και συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Φορείς.

Η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών, η διαρκής στόχευση σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, η χρήση των πλέον προηγμένων διδακτικών μεθόδων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η σύνδεση των μαθησιακών τους στόχων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αποτελούν εγγύηση για τη μεγιστοποίηση της προοπτικής απασχόλησης και για την περαιτέρω επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων τους.

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα εξής αντικείμενα:

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ