Π.Μ.Σ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών


Αντικείμενο-Σκοπός /Επαγγελματικές δεξιότητες:

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στη δημιουργία στελεχών ικανών: (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων (όπως ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, και επιχειρήσεις εστίασης) ή οργανισμών (όπως τουριστικοί οργανισμοί δήμων και περιφερειών), (β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στις αντίστοιχες περιοχές. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητές τους μέσα από προσαρμοσμένο πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων. Τέλος, στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ανώτερων στελεχών, ικανών να προωθήσουν την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής εσωτερικής λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Τουριστικού Τομέα στη χώρα και στο διεθνοποιημένο περιβάλλον της τουριστικής αγοράς.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

* Δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο σύνταξης της διπλωματικής εργασίας (πρόγραμμα Νέων Πτυχιούχων).
* Δυνατότητα συντονισμού και συνεργασίας κατά την επίβλεψη της διπλωματικής σε συνεργασία με εμπειρογνώμονα της επιχείρησης.
* Προβλεπόμενη υποστήριξη από φορείς του κλάδου.
* Μοντέρνο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα στα πρότυπα των αναγκών της αγοράς για δημιουργία μεσαίων και ανώτερων στελεχών.
* Ανθρώπινο δυναμικό με διδακτική και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική αλλά και επαγγελματική εμπειρία.
* Προσανατολισμός στις ανάγκες του σύγχρονου αποφοίτου.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων AΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών και Ιδρυμάτων εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση (ισοτιμία και αντιστοιχία με τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ) του τίτλου του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), το αργότερο μέχρι την εγγραφή τους στο ΠΜΣ στο Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

Ο Διευθυντής του Προγράμματος

Βασιλειάδης Χρήστος

Καθηγητής

 

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font