Έρευνα


Ιδιαίτερη σημασία από το Πανεπιστήμιο δίνεται στην έρευνα, την οποία ενισχύει και προωθεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Υπάρχει στενή συνεργασία με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές δημιουργούνται στα πλαίσια είτε των προπτυχιακών είτε των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μαθήματα τα οποία ανταποκρίνονται σε ειδικές ανάγκες τους, ενσωματώνοντας στο περιεχόμενο διδασκαλίας τους τις τελευταίες εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο, ενώ μέλη του ΔΕΠ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου υλοποιούν ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Με τη βοήθεια τέλος του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και, συγκεκριμένα, του προγράμματος Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ), αναδομήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων με τον εμπλουτισμό και την εισαγωγή καινοτόμων μορφών διδασκαλίας, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων πληροφορικής, καθώς και ο γενικότερος εξοπλισμός του Πανεπιστημίου. Οι ενέργειες του ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση), που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του Β ΚΠΣ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι οι ακόλουθες:

 1. Εκσυγχρονισμός των Βιβλιοθηκών.
 2. Δικτύωση Ελληνικών Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών.
 3. Δίκτυο Πρόσβασης και Υπηρεσίες Δικτύου Κορμού για την Εκπαίδευση.
 4. Αναβάθμιση της Λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.
 5. Οριζόντια Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών ΑΕΙ.
 6. Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών.
 7. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών.
 8. Προγράμματα Κινητικότητας.
 9. Μεταπτυχιακές Σπουδές.
 10. Εκπαίδευση από Απόσταση.
 11. Συμπληρωματική Εκπαίδευση.

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Πανεπιστημίου για την προώθηση της έρευνας δημιουργήθηκε και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, του οποίου στόχος είναι η μελέτη και η έρευνα θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων των επιμέρους Τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font