Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραφεία


Το  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με πλήρη αυτοδιοίκηση όπως ρητά αναφέρεται στο  άρθρο 16 του Συντάγματος. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 Αποστολή των Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι: α) η ποιοτική και αξιόπιστη υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, β) η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και τους τρίτους και γ) η οργανωτική και επιτελική στήριξη και η ενεργή συμμετοχή τους στην εκπλήρωση της αποστολής και της αναπτυξιακής πορείας του Ιδρύματος.

 Η οργάνωση των υπηρεσιών, η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία), καθώς και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους περιγράφονται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου, όπως εκάστοτε ισχύει.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font