Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων


 Επίσημη ιστοσελίδα: eif.uom.gr

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Α.Ε.Ι. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ως συμβουλευτικό όργανο του Ιδρύματος και των οργάνων διοίκησής του. Αποστολή της Επιτροπής είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Η Επιτροπή συμβάλλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε είδους διακρίσεων και στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σεξισμού, της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς στο ίδρυμα.

2. Η Επιτροπή είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν (1) διοικητικό υπάλληλο και έναν (1) φοιτητή. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία και ορίζονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύει ο Πρύτανης. Ο Πρύτανης δύναται, με απόφασή του, να αντικαθίσταται κατά την άσκηση της αρμοδιότητας του προηγούμενου εδαφίου από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί η Σύγκλητος, η οποία συντάσσει πίνακα κατάταξης και τον υποβάλλει ως εισήγηση στη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος κατά την επιλογή των μελών λαμβάνει υπόψη το έργο και γενικότερα τη συνεισφορά των υποψηφίων στα πεδία της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης κάθε είδους διακρίσεων και παρενοχλητικής συμπεριφοράς.

3. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο και στο Συμβούλιο Διοίκησης,

β) εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,

γ) παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης των ανωτέρω μέτρων και των αποτελεσμάτων τους και εισηγείται την τροποποίηση, αναθεώρηση ή συμπλήρωσή τους,

δ) παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων, την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,

ε) προωθεί την εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου, των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους παρενοχλητικής συμπεριφοράς,

στ) προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της,

ζ) καταγράφει τις αναφορές και καταγγελίες για περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης λόγω φύλου και τις διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα, η) παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενοχλητικής συμπεριφοράς, όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση ή παρενόχληση.

4. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων δύναται να υποστηρίζεται στο έργο της από Μονάδα του Ιδρύματος για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης παρ. 1, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

5.Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα προώθησης της ισότητας των φύλων, καταπολέμησης των διακρίσεων και υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης από την Επιτροπή. Συγκεκριμένα, με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Β΄ 3457/29.7.2021) προβλέπονται τα παρακάτω:

1.      Για τη ρύθμιση ειδικότερα των θεμάτων υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης ή παρενοχλητικής συμπεριφοράς, η Ε.Ι.Φ. παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης βάσει των πρωτοκόλλων που ακολουθεί και, κατά περίπτωση, εισηγείται στον Πρύτανη και τη Σύγκλητο μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού.

2.      Η Ε.Ι.Φ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο της λειτουργίας της κατά το παρόν άρθρο και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της:

α.  Αποτελεί το σύνδεσμο του Πανεπιστημίου με τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς που έχουν ανάλογες αρμοδιότητες για προώθηση μέσω συνεργειών των ειδικών γνώσεων, της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων πάνω σε ζητήματα φύλου και ισότητας, ιδίως σε προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικά σεμινάρια, ερευνητικές δραστηριότητες και ανοιχτές εκδηλώσεις.

β.  Λειτουργεί με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας της που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.

γ.  Συνεργάζεται με άλλα αρμόδια όργανα και δομές του Πανεπιστημίου (π.χ. Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών, Συνήγορο των Φοιτητών, Επιτροπή Δεοντολογίας, Νομική Υπηρεσία) όπου είναι απαραίτητο για την από κοινού αντιμετώπιση και διαχείριση θεμάτων ισότητας των φύλων.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font