Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής


Πιστοποίηση Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ 

το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών και του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

Λογότυπο για το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών


Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις του. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 1997. 

Οι στόχοι του Τμήματος είναι:

  1. Να προάγει τις επιστήμες της Διά βίου Μάθησης, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή /και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, μέσα από την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας (επαρκώς / ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 
  2. Να παρέχει στους /στις φοιτητές /-τήτριές του εκπαιδευτική επάρκεια και διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια.
  3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Περισσότερα...

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font