Στρατηγικό Σχέδιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Το Στρατηγικό Σχέδιο Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2024-2028, εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ΄ αριθμ. 11/19.3.2024 συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Στρατηγικός Προγραμματισμός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2022-2026, εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 10/5.4.2023 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Η Στρατηγική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2018-2022, εγκρίθηκε ομόφωνα στην υπ' αριθμ. 17/26.3.2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font