Ασφάλεια Υποδομών


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Συμβουλευτικές Αρμοδιότητες

 • Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στο Πανεπιστήμιο (στον Πρύτανη και σε Υπηρεσίες του Ιδρύματος) υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις σε ειδικό βιβλίο, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας. Το Πανεπιστήμιο δηλαδή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οι Υπηρεσίες καθώς και μεμονωμένα άτομα (εφόσον οι παρατηρήσεις αναφέρονται σε αυτές/αυτά), έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο μετά από σχετική γραπτή ενημέρωσή τους από το Τεχνικό Ασφαλείας.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά (εγγράφως) τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

 

Επίβλεψη Συνθηκών Εργασίας

 • Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, να αναφέρει στο Πανεπιστήμιο οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.
 • Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
 • Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

 

Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας

Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση:

 • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
 • Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Η άσκηση του έργου του τεχνικού ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση από το Πανεπιστήμιο και άλλων καθηκόντων πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφαλείας.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας έχει, κατά την άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και τους εργαζόμενους. Τυχόν διαφωνία του με το Πανεπιστήμιο δηλαδή με  Όργανα του Πανεπιστημίου, Πρύτανη, Υπηρεσίες κτλ., για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση του τεχνικού ασφάλειας πρέπει να είναι αιτιολογημένη.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, δηλαδή στον Πρύτανη.

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font