Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


Σύμφωνα με το 129/5-6-2013 ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, Π.Δ. 88, άρθρο 3, ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:
- η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Συμμετέχουν όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων, καθώς και εκπρόσωποι ειδικών κατηγοριών προσωπικού.
- η Κοσμητεία. Συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, και εκπρόσωπος των φοιτητών.
- ο Κοσμήτορας


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΜΕΛΗ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
Αγαλιώτης Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πολίτης Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Οφλούδη Αναστασία
Μπλουχουτζή Αναστασία
Τ: 2310891452, 2310891347
Φ: 2310891285
Ε: flou@uom.gr, ablouchoutzi@uom.gr

Τελευταία Νέα