Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


Σύμφωνα με το 129/5-6-2013 ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, Π.Δ. 88, άρθρο 3, ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:
- η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Συμμετέχουν όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων, καθώς και εκπρόσωποι ειδικών κατηγοριών προσωπικού.
- η Κοσμητεία. Συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, και εκπρόσωπος των φοιτητών.
- ο Κοσμήτορας


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ
Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΜΕΛΗ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
Σίμος Γρηγόριος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Σκιαδάς Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Βράνος Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δημήτριος Κατσούκας
Τ: 2310891248
Φ: 2310891280
Ε: katsukas@uom.edu.gr

 

Εκλογές Κοσμήτορα Σχολής, Προέδρων και  Αν. Προέδρων – 2020

Νομοθεσία.

Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 - ∆ιαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - Κοσμήτορας

KYA 77561 Z1 19 06 2020 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 23 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - Πρόεδρος Τμήματος

Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 4690/2020 - Προκήρυξη εκλογών

Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 - ∆ιαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

ΥΑ 153348 Ζ1 15 09 2017 - Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών
 

Κοσμητεία Σχολής ΚΑΕΤ

-Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

-Αίτηση και ΥΔ

 

Τμήμα ΔΕΣ

-Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

-Αίτηση και ΥΔ

 

Τμήμα ΕΚΠ

-Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

-Αίτηση και ΥΔ

Τελευταία Νέα