Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών


Σύμφωνα με το 129/5-6-2013 ΦΕΚ, τεύχος πρώτο, Π.Δ. 88, άρθρο 3, ιδρύθηκε η Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών.

Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι:
- η Γενική Συνέλευση της Σχολής. Συμμετέχουν όλοι οι Καθηγητές και Λέκτορες των Τμημάτων, καθώς και εκπρόσωποι ειδικών κατηγοριών προσωπικού.
- η Κοσμητεία. Συμμετέχουν ο Κοσμήτορας, οι Πρόεδροι των Τμημάτων, και εκπρόσωπος των φοιτητών.
- ο Κοσμήτορας


ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Ζέρβας  Αθανάσιος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης


ΜΕΛΗ της ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Βράνος  Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Κουσκουβέλης  Ηλίας, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Παπαδόπουλος  Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Δημήτριος Κατσούκας
Τ: 2310891248
Φ: 2310891280
Ε: katsukas@uom.edu.gr

 

Εκλογές  Προέδρου και  Αν. Προέδρου του τΜΕΤ – 2021


- Πρότυπα Αίτησης Προέδρου  - Αν. Προέδρου και Υ.Δ.
 
 

 

Εκλογές Κοσμήτορα Σχολής, Προέδρων και  Αν. Προέδρων – Ισχύουσα Νομοθεσία.

Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 - ∆ιαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - Κοσμήτορας

KYA 77561 Z1 19 06 2020 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 23 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - Πρόεδρος Τμήματος

Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 4690/2020 - Προκήρυξη εκλογών

Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 - ∆ιαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

ΥΑ 153348 Ζ1 15 09 2017 - Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών
 

Κοσμητεία Σχολής ΚΑΕΤ

-Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

-Αίτηση και ΥΔ

-ΦΕΚ Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής ΚΑΕΤ

 

Τμήμα ΔΕΣ

-Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

-Αίτηση και ΥΔ

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου του τμήματος ΔΕΣ

Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής τμ ΔΕΣ για ορισμό Διαχειριστή στο ΖΕΥΣ

Ανακήρυξη Υποψηφίων για θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμ ΔΕΣ

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Τμήμα ΕΚΠ

-Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

-Αίτηση και ΥΔ

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου του τμήματος ΕΚΠ

Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής τμ ΕΚΠ για ορισμό Διαχειριστή στο ΖΕΥΣ

Ανακήρυξη Υποψηφίων για θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμ ΕΚΠ

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τελευταία Νέα