Παλαιότερες Ανακοινώσεις


Εκλογές  Προέδρου και  Αν. Προέδρου των τμ. ΔΕΣ και ΕΚΠ – 2022 

Τμήμα ΔΕΣ

- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμήματος Δ.Ε.Σ.

- Ορισμός Διαχειριστή Εκλογικής Διαδικασίας Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου για τμήμα ΔΕΣ 2022

- Ανακήρυξη Υποψηφίων για Τμήμα ΔΕΣ 2022

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου του τμήματος ΔΕΣ

- Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

- Αίτηση υποψηφιότητας για Πρόεδρο τμήματος ΔΕΣ

- Αίτηση υποψηφιότητας για αναπληρωτή Πρόεδρο τμήματος ΔΕΣ

- Έντυπο ενημέρωσης για προσωπικά δεδομένα

- Υπεύθυνη Δήλωση

- Νομοθεσία

 

Τμήμα ΕΚΠ

- Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αν. Προέδρου Τμήματος Ε.Κ.Π.

- Ορισμός Διαχειριστή Εκλογικής Διαδικασίας Προέδρου για τμήμα ΕΚΠ 2022

- Ανακήρυξη Υποψηφίων για Τμήμα ΕΚΠ 2022

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου του τμήματος ΕΚΠ

- Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

- Αίτηση υποψηφιότητας για Πρόεδρο τμήματος ΕΚΠ

- Αίτηση υποψηφιότητας για αναπληρωτή Πρόεδρο τμήματος ΕΚΠ

- Έντυπο ενημέρωσης για προσωπικά δεδομένα

- Υπεύθυνη Δήλωση

- ΝομοθεσίαEκλογές για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στα Όργανα της Σχολης Κ.Α.Ε.Τ.: ι. Γενικη Συνελευση Σχολης, ιι. Κοσμητεια Σχολης -2021

Προκήρυξη Εκλογών και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

- Αίτηση Υποψηφιότητας / ΥΔ (Κοινό πρότυπο)

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές Εκπρόσωπων των μελών ΕΔΙΠ

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για εκλογές Εκπρόσωπων των μελών ΕΕΠ

Ορισμός Διαχειριστή εκλ. διαδικασίας για την ανάδειξη Εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κομητεία, της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ορισμός Διαχειριστή εκλ. διαδικασίας για την ανάδειξη Εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μ.Ε.Τ. από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του: α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κομητεία της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τη θέση Εκπροσώπου με τον Αναπληρωτή του: α) στη Γενική Συνέλευση και β) στην Κομητεία της Σχολής Κ.Α.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) της Σχολής

Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων

- Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων ΕΕΠ & ΕΔΙΠ


Νομοθεσία εκλογών για την ανάδειξη Εκπρόσωπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ  στα ‘Όργανα της Σχολής

Υ.Α. 191014/Ζ1  του   Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 3969/13.11.2017).


- Πρότυπα Αίτησης Προέδρου  - Αν. Προέδρου και Υ.Δ.
 
  Εκλογές Κοσμήτορα Σχολής, Προέδρων και  Αν. Προέδρων – Ισχύουσα Νομοθεσία.

Άρθρο 96 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 - ∆ιαδικασία εκλογής Κοσμήτορα

Άρθρο 19 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - Κοσμήτορας

KYA 77561 Z1 19 06 2020 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 23 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - Πρόεδρος Τμήματος

Άρθρο 72 ΝΟΜΟΣ 4690/2020 - Προκήρυξη εκλογών

Άρθρο 97 ΝΟΜΟΣ 4692/2020 - ∆ιαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος

ΥΑ 153348 Ζ1 15 09 2017 - Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών
 

Κοσμητεία Σχολής ΚΑΕΤ

-Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

-Αίτηση και ΥΔ

-ΦΕΚ Εκλογής Κοσμήτορα Σχολής ΚΑΕΤ

 

Τμήμα ΔΕΣ

Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση και ΥΔ

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου του τμήματος ΔΕΣ

Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής τμ ΔΕΣ για ορισμό Διαχειριστή στο ΖΕΥΣ

Ανακήρυξη Υποψηφίων για θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμ ΔΕΣ

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Τμήμα ΕΚΠ

Προκήρυξη & Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση και ΥΔ

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου του τμήματος ΕΚΠ

Απόφαση Εφορευτικής Επιτροπής τμ ΕΚΠ για ορισμό Διαχειριστή στο ΖΕΥΣ

Ανακήρυξη Υποψηφίων για θέση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμ ΕΚΠ

ΦΕΚ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font