Οδηγίες για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων


Για υποβολή αιτήματος για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιείται το  πρότυπο αίτησης που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.uom.gr/sssha/protypo-aithshs-foithton-pros-kosmhteia-ths-kaet.

 Επισημαίνεται ότι, θα γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις όπου  αναγράφεται και αποδεικνύεται η αιτιολόγηση για την αδυναμία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, σύμφωνα  με την  παράγραφο 7 του άρθρου 55 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου μας όπου προβλέπεται ότι:

 « …………………….  Εκπρόθεσμες δηλώσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από την Κοσμητεία της Σχολής, μόνο εφόσον αφορούν σε τεχνικά κωλύματα που αποδεικνύονται από το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής και σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας κατά την περίοδο των δηλώσεων». 

 Οι ανωτέρω αιτήσεις και τα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στον Γραμματέα της Κοσμητείας κ. Δημήτριο Κατσούκα  με  email στην διεύθυνση: katsukas@uom.edu.gr

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font