Ιστορία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι το δεύτερο και «νεότερο» Πανεπιστήμιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ειδικευμένο στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με το Προεδρικό Διάταγμα 147/10-4-1990 και είναι η μετεξέλιξη της γνωστής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρυμένη από το 1948, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-1958. Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έκλεισε τα 60 χρόνια της λειτουργίας του ως Ίδρυμα.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει 12.000 και πλέον φοιτητές, με έμφαση στις οικονομικές, διοικητικές και κοινωνικο-πολιτικές επιστήμες. Η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη ζωή του Πανεπιστημίου αποτελεί πρώτιστη μέριμνα. Παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα είναι το υψηλό επίπεδο των πτυχιούχων και των διδασκόντων, η συμμετοχή τους στην παραγωγή νέας γνώσης με δημοσιεύσεις διεθνούς κύρους, οι καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό. Με την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση των υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών των Προπτυχιακών Τμημάτων, την οργάνωση υψηλής στάθμης Μεταπτυχιακών Σπουδών και την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας φιλοδοξεί να γίνει ένα από τα πρώτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα Βαλκάνια, αλλά και στην Ευρώπη, στους τομείς της εξειδίκευσής του. Στόχος του, είναι επίσης, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, να συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και να συμπράττει με άλλα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με τρόπους που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν τις δραστηριότητές του. Συμβάλλει, τέλος, με τις ποικίλες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας διατηρώντας συνεχή διάλογο με τους πολίτες.

Σημαντικοί Σταθμοί της Ιστορίας του

1930 Νυχτερινή Εμπορική Επαγγελματική Σχολή του ΕΒΕΘ

Ιδρύεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης νυχτερινή Εμπορική Επαγγελματική Σχολή, μετεξέλιξη της οποίας μπορεί να θεωρηθεί η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.

1948 Ίδρυση ΑΣΒΣΘ

Με τον ΑΝ 800/1948 ιδρύεται η «εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» ως ΝΠΙΔ 3ετούς φοίτησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

1954 Συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Με την Υπουργική Απόφαση 70139/15-1-1954 του υπουργού Γενικού Διοικητού Βορείου Ελλάδος, συγκροτείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΒΣΘ.

1956 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας ΑΣΒΣΘ

Εγκρίνεται ο «Εσωτερικός Κανονισμός της εν Θεσσαλονίκη Ανωτέρας Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών». Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν στη διοικητική και εκπαιδευτική οργάνωση της Σχολής.

1957 Εγκαίνια και έναρξη λειτουργίας ΑΣΒΣΘ

Αρχίζει η έναρξη λειτουργίας της Σχολής με την εισαγωγή των πρώτων σπουδαστών.

1958 Ανωτατοποίηση ΑΣΒΣΘ

Η Σχολή μετονομάζεται σε «Ανωτάτη Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης», η φοίτηση γίνεται τετραετής, «το πτυχίον της Σχολής είναι ισότιμον με αυτό των λοιπών Σχολών της Ανωτάτης Παιδείας», η εποπτεία της Σχολής ασκείται από το Υπουργείο Βιομηχανίας.

1962 Νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΑΣΒΣΘ

Η Σχολή διοικείται πλέον από Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον ΥΠΕΠΘ. Έτσι η εποπτεία επί της Σχολής ασκείται από το Υπουργείο Παιδείας. Εισάγονται για πρώτη φορά κατευθύνσεις (1. Οργανώσεως και Διοικήσεως και 2. Οικονομική) στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής.

1966 Δημοσιοποίηση και μετονομασία της Σχολής (ΑΒΣΘ)

Η Σχολή μετονομάζεται σε «Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης» και καθίσταται ΝΠΔΔ. Μέχρι την έκδοση Βασιλικών Διαταγμάτων που προβλέπονταν από το σχετικό ΝΔ, η Σχολή διοικείται από προσωρινή πενταμελή Σύγκλητο.

1973 Απονομή πρώτων διδακτορικών διπλωμάτων

Απονέμονται τα πρώτα διδακτορικά διπλώματα.

1974 Πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης

Λίγο πριν από την πτώση της δικτατορίας θεσμοθετούνται στη Σχολή πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης. Η διοίκηση της Σχολής ασκείται πλέον από τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο.

1985 Διαχωρισμός Τμημάτων

Η Σχολή χωρίζεται σε δύο τμήματα: το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

1990 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Η ΑΒΣΘ μετονομάζεται σε «Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» και ιδρύονται 3 νέα τμήματα: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

1993 Ίδρυση Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Ιδρύεται το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Το Τμήμα θα δεχτεί τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 1997.

1996 Ίδρυση 2 νέων τμημάτων

Ιδρύονται δύο νέα τμήματα: το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Τα νέα τμήματα δέχτηκαν τους πρώτους φοιτητές τους τον Σεπτέμβριο του 1998.

2004 Ίδρυση αποκεντρωμένων τμημάτων σε Έδεσσα και Νάουσα

Ιδρύονται άλλα δύο τμήματα: Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών με έδρα την πόλη της Έδεσσας και Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας με έδρα την πόλη της Νάουσας.

2013 Σχέδιο «Αθηνά» - Ίδρυση Σχολών

Με το Σχέδιο «Αθηνά»: αφαιρείται ο προσδιορισμός «Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών» από την επίσημη ονομασία του Πανεπιστημίου, συγχωνεύονται τα αποκεντρωμένα τμήματα (Νάουσα-Έδεσσα) με τμήματα με έδρα τη Θεσσαλονίκη και ιδρύονται για πρώτη φορά Σχολές. Έτσι, σήμερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελείται από τέσσερις Σχολές (Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Πληροφορίας και Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες συγκροτούνται από συνολικά οκτώ Τμήματα.

 

 

Εορτασμός 30 χρόνων ΑΒΣΘ (8-12-1987)

 

 

Έναρξη εορτασμών για τα 50 χρόνια
παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια (27-10-2007)

 
 

Έκδοση γραμματοσήμου για τα 50 Χρόνια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 

 

Επετειακή Συναυλία για τα 60 χρόνια του Πανεπιστημίου
και τα 20 χρόνια του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (31-1-2018)

  

 

Λήξη Εορτασμών για τα 60 χρόνια (26-11-2018)

 

Συμβούλιο του Ιδρύματος

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονταν στον Ν. 4009/2011. Μεταξύ άλλων ήταν να: α) οργανώνει τη διαδικασία ανάδειξης του Πρύτανη, επιλέγοντας 3 υποψηφίους μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση του Πρύτανη, ο οποίος εκλέγεται από τους καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του ιδρύματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία, ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, β) εγκρίνει και αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό, γ) συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), δ) επιλέγει τον Γραμματέα του Ιδρύματος ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, ε) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, στ) χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος. Ο θεσμός του Συμβουλίου καταργήθηκε με τον Ν. 4485/2017.

2012-2016

Πρόεδρος

Γεώργιος Κωνσταντινίδης, καθηγητής Booth School of Business, University of Chicago, Chicago, Illinois, ΗΠΑ

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ανδρέας Γεωργίου, καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Εσωτερικά Μέλη

Θεοφάνης Καραγιώργος, καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ελένη Κατσούλη-Κάτου, καθηγήτρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Χρήστος Κωνσταντάτος, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ιωάννης Παπαναστασίου, καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημήτριος Πάτρας, καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Φώτιος Σιώκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Εξωτερικά Μέλη

Ελένη Κατσαρού, καθηγήτρια του Department of Curriculum and Instruction, School of Education, University of Illinois at Chicago, ΗΠΑ

Κυριάκος Λουφάκης, δρ Χημείας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος «Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ»

Στυλιανός Περράκης, καθηγητής του Department of Finance, The John Molson School of Business, Concordia University, Montreal, Καναδάς

Ιωάννης Ρεντζεπέρης, δρ πολιτικός μηχανικός ΕΔΕ (Εργολήπτης Δημοσίων Έργων)

Νικόλαος Σαχινίδης, καθηγητής του Department of Chemical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, ΗΠΑ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font