Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών


Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε με το αρ. 4/29.12.1992, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) αρ. 2/19.1.1993.

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 3) σκοποί της εταιρίας είναι (ενδεικτικά):
Α. Η αξιοποίηση και η διαχείριση της περιουσίας του Πανεπιστημίου.
Β. Η επιδίωξη δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου.
Γ. Η επιδίωξη χρηματοδοτήσεων από οποιαδήποτε πηγή για λογαριασμό του Πανεπιστημίου.
Δ. Η έναντι αμοιβής ή συμμετοχής είσπραξη δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου για παροχή υπηρεσιών του προς τρίτους (μελετών, γνωμοδοτήσεων, κλπ.)
Ε. Η Χρηματοδότηση:

  1. Μελετών και κατασκευών κτιριακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου,
  2. Ίδρυσης και λειτουργίας εκδοτικού οίκου του Πανεπιστημίου,
  3. Προγραμμάτων πάσης φύσεως εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητάς του,
  4. Προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσσωπικού,
  5. Οργάνωσης συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων,
  6. Ανάπτυξης μορφωτικών ανταλλαγών,
  7. Μελετών και κατασκευών συγκροτημάτων εστιών και κατοικιών φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού,
  8. Βιβλιοθήκης και φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου.


Όργανα της Εταιρίας είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και
2. Η Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη. Οι Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας ασκούνται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font