Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ. 25/12.02.2024) για την πρόσληψη ενός (1) διπλωματούχου μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου


  

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font