Τεχνική Επιστημονική Υπηρεσία «ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (αρ. μελ. 1/2022 Ε.Α.)


Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (εφεξής Εταιρεία ή Αναθέτουσα Αρχή), προκηρύσσει Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την παροχή της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας:

 

«ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Προεκτιμώμενης αμοιβής 49.754,43 € (με απρόβλεπτα 15% και  Φ.Π.Α. 24%)
                                    34.890,90 € (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ).
Κωδικός CPV: 71221000–3 - Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για κτίρια
             71314100–3 - Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
Κωδικός NUTS Φορέα/Τόπου Εκτέλεσης: EL522 (Θεσσαλονίκη)

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι:
Α) Η ενημέρωση-επικαιροποίηση των Αρχιτεκτονικών σχεδίων του Πανεπιστημίου με τη σημερινή/πραγματική αρχιτεκτονική διαμόρφωση των χώρων του,
Β) Η σύνταξη τεχνικής έκθεσης και γενικών σχεδίων που αφορούν στην προσβασιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου από άτομα με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα,
Γ) Ο ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου και έκδοση Υ.Δ.Ε.,
Δ) Η έκδοση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΤΕΕ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση etairia@uom.edu.gr, μέχρι τις 16/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ.
Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές που θα αποσταλούν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας.

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο της προεκτιμώμενης αμοιβής της τεχνικής υπηρεσίας, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών:
 -Για τις Εργασίες Α και Β: Κατηγορία 06 – Αρχιτεκτονικές μελέτες
 -Για την Εργασία Γ:  Κατηγορία 09 – Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές, Ηλεκτρονικές μελέτες,

Όσον αφορά στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 802,49 € (οκτακόσια δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά, 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ 24%).

Πληροφορίες παρέχονται από:Πρωτόκολλο Εταιρείας 2310891671, κα Νατσούκη Ι. inats@uom.gr,

Τεχνικές πληροφορίες: 2310891255, κ. Μπάλλας Ευάγγελος,  eballas@uom.edu.gr, 2310891224, κα Αλεξούδη Μαρία, alexoudi@uom.edu.gr.
 
Τα σχετικά τεύχη της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο "Διαγωνισμοί" της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font