Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων MBA 31ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους (Χειμερινό 2024-2025)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-07-12

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων MBA 31ου κύκλου για Νέους Πτυχιούχους (Χειμερινό 2024-2025)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη  λειτουργίας του 31ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα εξάμηνα Α’ και Β’ ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δέκα (10) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν συνολικά σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες και κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου να εκπονήσει διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.  

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από ΔΟΑΤΑΠ καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι τρία (3) μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου ή/και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας, με την κατάθεση των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγησή τους στις β’ και γ’ φάσεις και πληρούν όλες τις άλλες προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες πριν από την έναρξη του εξαμήνου (δηλαδή έως 16/09/2024) την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία. Σημειώνεται ότι στη β’ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός ΜΟ της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 31ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τέλη Σεπτεμβρίου 2024, θα είναι το μέγιστο ογδόντα (80), μόνο στην περίπτωση λειτουργίας δύο τμημάτων, με ελάχιστο αριθμό φοιτητών τους σαράντα (40) ανά τμήμα.  Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://uom.gr/mba). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 12 Ιουλίου 2024 στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (Υποχρεωτικά):

1. Ηλεκτρονική Αίτηση (δείτε την Αίτηση και τις οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης). Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική Αίτηση (με το πρόγραμμα Acrobat Reader DC) και τη στέλνετε ως έχει, με τα ενεργά πεδία, στο mba@uom.edu.gr. Στη συνέχεια εκτυπώνετε την αίτηση,  την υπογράφετε  και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στέλνετε με φυσικό φάκελο στην  Γραμματεία του ΜΒΑ.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα. 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, προκειμένου να αναγνωριστεί, θα πρέπει:   α) Το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους, να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ: «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis).    β) Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία.  

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή παράρτημα διπλώματος με ακριβή μέσο όρο (2 δεκαδικά) 

5. Δύο συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (μπορεί  να γίνει  χρήση του προτεινόμενου εντύπου ή οποιουδήποτε άλλου εντύπου/επιστολής).  Οι συστατικές επιστολές μπορούν επίσης να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που συστήνουν τους υποψήφιους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@uom.edu.gr.). 

6. Επικυρωμένο αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο. (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί από δικηγόρο - δεν γίνονται αποδεκτά τα απλά φωτοαντίγραφα).  Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (όπως φαίνεται στην πιο πρόσφατη έκδοση του Ειδικού Παραρτήματος (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας). Επιπλέον, για το TOEFL (Internet-based test) απαιτείται βαθμός αντίστοιχος του επιπέδου Β2, σύμφωνα με τους εκάστοτε συγκριτικούς πίνακες του ETS ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 02 (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια). 

7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

7α. Μια φωτογραφία σας (σαν της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (γράψτε στην πίσω όψη το ονοματεπώνυμό σας).

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται παραπάνω.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν)

 8.  Αποτελέσματα εξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission Test). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC. Ο κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW-9R-66.

9. Αποδεικτικά άλλων προσόντων όπως πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακά, επιπλέον ξένες γλώσσες.

10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις.

11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά  ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα. Η βεβαίωση ενσήμων μπορεί να εκδοθεί online από τον παρακάτω σύνδεσμο: eΕΦΚΑ>Ασφαλισμένοι>Μισθωτοί>Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Σημειώσεις:

- Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας και GMAT δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από τη μέρα αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων (το αργότερο έως 28/08/2024).

- Οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (απαιτείται βεβαίωση ολοκλήρωσης από τη σχολή)  το αργότερο έως 16/09/2024 για να μπορέσουν να εγγραφούν στο πρόγραμμα.

- Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Πέμπτη 17.00' - 22.00'.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός πτυχίου

40%

Πρόσθετα: GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακά, επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις κα

30%

Επαγγελματική Εμπειρία

10%

Συνέντευξη

20%

 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους, το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 4.500€.  Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Οδηγίες Υποβολής Υποψηφιότητας:

Βήματα:

1) Συμπλήρωση & Υποβολή της Αίτησης ηλεκτρονικά με mail (στο mba@uom.edu.gr)

2) Εκτύπωση της Αίτησης και αποστολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών με φυσικό φάκελο, στη Γραμματεία του ΜΒΑ.

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν επάνω δεξιά την αρίθμηση που αναγράφεται στη Προκήρυξη.

 Αναλυτικά:

1) Κατεβάζετε και συμπληρώνετε την ηλεκτρονική Αίτηση και την στέλνετε ως έχει (με τα ενεργά πεδία) στο mba@uom.edu.gr. (Δεν την σκανάρετε, ούτε κάνετε κάποια άλλη μετατροπή σε pdf). Για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα χρειαστείτε την τελευταία έκδοση του Acrobat Reader DC. Αν δεν το έχετε, κατεβάστε το από εδώ AcrobatReaderDC.

2) Στη συνέχεια, εκτυπώνετε την Αίτηση, την υπογράφετε και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στέλνετε με φυσικό φάκελο στην  Γραμματεία του ΜΒΑ.

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν επάνω δεξιά την αρίθμηση που αναγράφεται στην Προκήρυξη.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το φυσικό φάκελο μπορείτε να το στείλετε:

   α) ταχυδρομικά  ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  (courier) ή

   β) να τον αφήσετε στη θυρίδα του ΜΒΑ νο 256 (είναι ανοιχτά όλη μέρα, κάθε μέρα) με την ένδειξη Γραμματεία ΜΒΑ,

   γ) στη Γραμματεία του ΜΒΑ (καθημερινές 11.30' - 14.00')

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά ή με courier πρέπει να έχουν σήμανση ημερομηνίας έως 12 Ιουλίου 2024

Διεύθυνση Αποστολής Φακέλου Υποψηφίου:

Γραμματεία ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη

Ισόγειο, κτίριο Η' Τηλ. 2310-891530 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων μέχρι 12 Ιουλίου 2024

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κτίριο H, ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 891530/512 ή στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://uom.gr/mba  (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mba@uom.edu.gr).   Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες, τηλεφωνικά, καθημερινά: 11:30-14:00.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Ανδρέας Γεωργίου
Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font