Στοχοθεσία


Το ΤΕΚΠ ενστερνίζεται τη Στρατηγική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο υπηρετεί σταθερά την τοπική, εθνική και περιφερειακή κοινωνία και οικονομία, προάγοντας την επιστήμη στο ευρύτερο φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, επιστημών της εκπαίδευσης και των τεχνών, επιδιώκοντας την αριστεία με όρους κοινωνικής ευαισθησίας και χωρίς αποκλεισμούς, καλλιεργώντας ευρύτερα την παιδεία και τον πολιτισμό, στο πλαίσιο ενός δυναμικού και ταχέως μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος.

Οι διαδικασίες και η στοχοθεσία διασφάλισης ποιότητας, που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του ΤΕΚΠ µε την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ).

Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΤΕΚΠ υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟΔΙΠ  του  Ιδρύματος. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font