Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης με θέμα: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Ανασυγκρότηση (ΑΔΑ: 9Η78469Β7Ι-Κ72)

ΑΔΑ: 9Η78469Β7Ι-Κ72

Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 686/13.10.2023
Θέμα: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Ανασυγκρότηση
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
* Για την ορθή προβολή του εγγράφου και την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής προτείνεται η χρήση Adobe Reader.





ΑΔΑ: ΩΣ1Ω469Β7Ι-Γ3Ω

Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5122/8.7.2020
Θέμα: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας των φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Ανασυγκρότηση
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 

ΑΔΑ: ΩΔΝΤ469Β7Ι-ΤΨΞ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3940/16.4.2020
Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 

ΑΔΑ: 6ΖΚΘ469Β7Ι-ΘΑΟ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4233/15.5.2020
Θέμα: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

 

ΑΔΑ: Ψ1ΝΑ469Β7Ι-Ξ1Σ
Φορέας έκδοσης: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5562/29.8.2022
Θέμα: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Είδος Πράξης: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font