Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης


Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση της δημόσιας επιχορήγησης και κάθε άλλου εσόδου περιεχομένου στον τακτικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του Ιδρύματος.

Διεκπεραιώνει τις οικονομικές υποθέσεις, διαχειρίζεται τα οικονομικά θέματα και συναλλαγές όλων των Υπηρεσιών και ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος.

Η Διεύθυνση Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:

Α) Τμήμα Λογιστηρίου

Β) Τμήμα Μισθοδοσίας

Γ) Τμήμα Προμηθειών