Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης


Αντικείμενο του Τμήματος Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης είναι η πρωτοκόλληση των κατατεθέντων εγγράφων και η ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών επί αυτών.

Επιπλέον αρμοδιότητες του Τμήματος αποτελούν η έκδοση αντιγράφων και διανομή αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, γραφεία, υπαλλήλους και θυρίδες του διδακτικού προσωπικού καθώς και η διεκπεραίωση των εγγράφων που πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.