Γραφείο Πρυτανείας


Αντικείμενο του Γραφείου Πρυτανείας είναι η τήρηση και διεκπεραίωση της προσωπικής αλληλογραφίας του Πρυτάνεως και των Αντιπρυτάνεων καθώς και ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των συναντήσεων, συσκέψεων, συνεδριάσεων, επισκέψεων και επαφών τους, με διάφορους φορείς και γενικά η υποβοήθηση του έργου τους στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Τελευταία Νέα