Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής


Το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής (Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  αποτελεί πυρήνα στήριξης του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Σκοπό έχει τόσο την ορθή λειτουργία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όσο και την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτυακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής έχει αναλάβει τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη των αναγκών του Ιδρύματος σε υλικό εξοπλισμό και λογισμικό και την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών. Επίσης, έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της πρόσβασης του Ιδρύματος στο Διαδίκτυο και για τη συνεργασία του με το Πανεπιστημιακό Διαδίκτυο (GUNet) με σκοπό την ωφέλεια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Σήμερα, το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής περιλαμβάνει 5 Γραφεία με διαφοροποιημένο αντικείμενο εργασιών, αλλά με κεντρικό σημείο αναφοράς το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών (Help Desk) και κοινή σύμπραξη για την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών.

Η έρευνα, η ανάπτυξη και η εκμάθηση νέων τεχνολογιών από το προσωπικό του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή και πλήρη παροχή των υπηρεσιών του στους χρήστες. Επίσης, το προσωπικό του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής καλείται να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και να συνεργάζεται με Πανεπιστημιακούς και εξωτερικούς φορείς, όπως άλλα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, εταιρίες κ.λπ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font