Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεκμηρίωσης


Τομέας ευθύνης του τμήματος, που αποτελεί υποκείμενη μονάδα της Διεύθυνσης Διοικητικού, είναι η διάθεση ή εκμίσθωση των πανεπιστημιακών χώρων (αιθουσών αμφιθεάτρων, αθλητικών χώρων) προκειμένου για την πραγματοποίηση διαλέξεων,  συνεδρίων, ημερίδων, συγκεντρώσεων και άλλων εκδηλώσεων από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά καθώς και η διεκπεραίωση των σχετικών εγγράφων. Η εποπτεία και ο συντονισμός του βοηθητικού προσωπικού του ιδρύματος (επιμελητές, φύλακες, νυχτοφύλακες, οδηγοί) και η παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης σε επισκέπτες, φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό  προσωπικό.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font