Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος


Όργανα του Ιδρύματος είναι:

α) Η Σύγκλητος,

β) Το Πρυτανικό Συμβούλιο,

γ) Ο Πρύτανης,

δ) Οι Αντιπρυτάνεις.

 

1. Η Σύγκλητος αποτελείται από:

α) Τον Πρύτανη.

β) Τους Αντιπρυτάνεις.

γ) Τους Κοσμήτορες των Σχολών.

δ) Τους Προέδρους των Τμημάτων.

ε) Τους εκπροσώπους των φοιτητών, κατ’ ελάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από την κατηγορία των προπτυχιακών και ένας (1) συνολικά από τις κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν.

στ) Τρεις (3) εκπροσώπους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων.

 

2. Η Σύγκλητος έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, καθώς και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας:

α) χαράσσει τη στρατηγική, αναπτύσσει και εξειδικεύει τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

β) καθορίζει τις ειδικότερες κατευθύνσεις για την ακαδημαϊκή στρατηγική και ανάπτυξη του Ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων το Πρυτανικό Συμβούλιο καταρτίζει σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού. Η Σύγκλητος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια και παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνιών σε ετήσια βάση,

γ) έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του Α.Ε.Ι.,

δ) διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Πρύτανη για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος,

ε) υποβάλλει προτάσεις προς τον Πρύτανη για τη συνεργασία του Ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

στ) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τις τροποποιήσεις τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8,

ζ) εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, τις τροποποιήσεις του και τον τελικό οικονομικό απολογισμό, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

η) εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος,

θ) εποπτεύει την Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι. και επιλέγει ή/και παύει από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

ι) γνωμοδοτεί για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και μεταβολή έδρας Σχολής ή Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.,

ια) αποφασίζει για την ίδρυση Τομέων και για επιγενόμενες μεταβολές σε αυτούς,

ιβ) χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση και τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητάς τους, και συγκροτεί τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.),

ιγ) εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π.,

ιδ) συγκροτεί τα εκλεκτορικά σώματα για τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών Δ.Ε.Π. των μη αυτοδύναμων Τμημάτων του Ιδρύματος, μετά από εισήγηση της προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος,

ιε) εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

ιστ) αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του, ορίζει τον Διευθυντή του Κέντρου ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, που διατυπώνεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, και εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου, και καταρτίζει τον τετραετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του,

ιζ) εγκρίνει το περιεχόμενο όλων των προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος,

ιη) αποφασίζει την ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, και αποφαίνεται για κάθε ζήτημα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο, για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών,

ιθ) αποφασίζει για την ίδρυση και οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

κ) αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, την οργάνωση προγραμμάτων δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών σε συνεργασία με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 43,

κα) αποφασίζει τη διοργάνωση, συνολικά ή εν μέρει, προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών σε ξένη γλώσσα, αποκλειστικά για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε., σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της οικείας Κοσμητείας με τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Τμημάτων,

κβ) αποφασίζει για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,

κγ) αποφασίζει για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του Ιδρύματος για εκτάκτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφάλειας και φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών,

κδ) εγκρίνει μέτρα που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων,

κε) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών που υποβάλλεται ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει στα Τμήματα τον συνολικό αριθμό των θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που εγκρίνονται,

κστ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ύστερα από πρόταση των Κοσμητειών των οικείων Σχολών και εισήγηση των Συνελεύσεων των οικείων Τμημάτων. Επίσης, κατανέμει και ανακατανέμει στα Τμήματα ή στις Σχολές το συνολικό αριθμό των θέσεων που εγκρίνονται,

κζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη δημιουργία νέων θέσεων διοικητικού προσωπικού, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη,

κη) κατανέμει στα Τμήματα τις θέσεις με τις αντίστοιχες πιστώσεις του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), αντίστοιχα,

κθ) ορίζει Κοσμήτορα Σχολής ή Πρόεδρο Τμήματος, προερχόμενο από την οικεία Σχολή ή το οικείο Τμήμα, αντίστοιχα, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τα αξιώματα αυτά,

λ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου,

λα) αναθέτει, με αιτιολογημένη απόφασή της, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο Πρυτανικό Συμβούλιο,

λβ) κατανέμει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού και της εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου,

λγ) απονέμει τους τίτλους του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος,

λδ) μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος ατόμων με αναπηρία, καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και τα προτεινόμενα συγγράμματα των τριών κύκλων σπουδών,

λε) αποφασίζει ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας για τη διεξαγωγή κοινών μαθημάτων Τμημάτων των ίδιων ή άλλων Σχολών,

λστ) ασκεί όσες αρμοδιότητες δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.

 

1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Πρύτανη,

β) τους Αντιπρυτάνεις,

γ) έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές που μετέχουν στη Σύγκλητο,

δ) τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος των φοιτητών ή των διοικητικών υπαλλήλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο Πρύτανης.

 

2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για την διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής του,

β) καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, με βάση το οποίο η Σύγκλητος καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του Ιδρύματος,

γ) καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο και εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου. Στον προϋπολογισμό κατανέμονται οι πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού,

δ) εισηγείται στον Πρύτανη τα σχέδια Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύματος,

ε) εισηγείται στη Σύγκλητο τη συγκρότηση επιτροπών προς μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,

στ) έχει την ευθύνη της τήρησης των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού,

ζ) μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές,

η) εισηγείται στη Σύγκλητο την κατανομή και την ανακατανομή στα Τμήματα των θέσεων μελών Δ.Ε.Π.,

θ) ασκεί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του αναθέτει, για συγκεκριμένο χρόνο, με αιτιολογημένη απόφασή της, η Σύγκλητος.

3. Οι αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου κοινοποιούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη τους στη Σύγκλητο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του οικείου Ιδρύματος.

 

Με την υπ' αριθμ. 128/6.9.2018 (Β΄ 4139) Απόφαση της Συγκλήτου ανατέθηκε στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η άσκηση και των παρακάτω αρμοδιοτήτων που αφορούν:

1. Στη διαδικασία προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και την έγκριση πραγματοποίησης της αντίστοιχης δαπάνης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των €300.000,00, χωρίς Φ.Π.Α.

2. Στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων εκμίσθωσης ακινήτων και διάθεσης πάγιου εξοπλισμού ή ανακύκλωσης συσκευών.

3. Στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα μέχρι του ποσού των €1.000,00, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων επιβαρύνσεων, καθώς και την έγκριση πραγματοποίησης της αντίστοιχης δαπάνης.

4. Στην έγκριση πραγματοποίησης δαπανών πάσης φύσεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είτε από τον τακτικό προϋπολογισμό, είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έως του ποσού των €20.000,00, χωρίς Φ.Π.Α.

5. Στην έγκριση πραγματοποίησης δαπανών πάγιου χαρακτήρα (ηλεκτρική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, φυσικό αέριο, ύδρευση κλπ).

6. Στην έγκριση της συμμετοχής εκπροσώπων του Πανεπιστημίου ως και την καταβολή σε αυτούς της νόμιμης αποζημιώσεως σε Συνόδους, Εθνικών, Ευρωπαϊκών ή Διεθνών Οργανισμών, στις οποίες το Πανεπιστήμιο είναι μέλος, καθώς και την ανανέωση των σχετικών συνδρομών.

7. Στη λήψη απόφασης σχετικής με την οργάνωση στο Πανεπιστήμιο εκδηλώσεων - συνεδρίων κατά τις εθνικές ή άλλες εορτές, καθώς και την οργάνωση σεμιναρίων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της ευρύτερης πολιτιστικής, κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής είτε αυτοτελώς είτε και σε συνεργασία με άλλους φορείς.

8. Στη λήψη απόφασης σχετικής με την εξέταση και έγκριση εισηγήσεων/προτάσεων/αιτημάτων για διοργάνωση/συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σε χώρους εντός ή εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και την έγκριση της αιτούμενης χρηματοδότησης από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.

9. Στη λήψη απόφασης για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ή του εκπαιδευτικού έργου του ιδρύματος για εκτάκτους λόγους, όπως ιδίως λόγους ασφαλείας και φυσικών καταστροφών, καθώς και για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των διακοπών.

10. Την έγκριση μέτρων που λαμβάνονται από τον Πρύτανη για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων.

11. Την έγκριση του ακαδημαϊκού ημερολογίου συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων.

12. Τη λήψη απόφασης για θέματα φοιτητικής μέριμνας.

13. Τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση στους χώρους του ιδρύματος ατόμων με αναπηρία, καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και τα προτεινόμενα συγγράμματα των τριών κύκλων σπουδών.

 

Ο Πρύτανης έχει τις εξής αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του Οργανισμού, του Εσωτερικού Κανονισμού, καθώς και των λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας:

α) προΐσταται του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,

β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,

γ) συγκαλεί την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών τους και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους. Ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν στα παραπάνω όργανα μέλος της Συγκλήτου ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, αντίστοιχα, και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει άλλον εισηγητή,

δ) μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

ε) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου,

στ) καταρτίζει και αναμορφώνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο,

ζ) προκηρύσσει, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης Τμήματος και βάσει των εγκεκριμένων πιστώσεων, τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π., διενεργώντας και το σχετικό έλεγχο νομιμότητας,

η) με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τη σειρά με την οποία τον αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις αν απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά να ασκήσει τα καθήκοντά του και ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου, τον τομέα ευθύνης και τις επιμέρους αρμοδιότητες του κάθε Αντιπρύτανη,

θ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού, υπηρεσιακών μεταβολών και αδειών του προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης, ι) ορίζει τον υπεύθυνο του Ιδρύματος για το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τις διαδικασίες κρίσης των μελών Δ.Ε.Π.,

ια) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος,

ιβ) μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο του Ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του Ιδρύματος,

ιγ) λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις,

ιδ) είναι υπεύθυνος για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος.

 

Οι Αντιπρυτάνεις

α) Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

β) Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος

γ) Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4185/2018 (τ. Β΄) ο καθορισμός τομέων ευθύνης - αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου είναι οι εξής:

i) Στην Ευγενία Αλεξανδροπούλου του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:

1. Στην εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητάς της στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

2. Στην έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

3. Στην έκδοση πράξεων περικοπής αποδοχών όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου.

4. Στην υπογραφή εντύπων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν τον τομέα ευθύνης της.

5. Στην υπογραφή συμβάσεων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

6. Στην υποβολή δήλωσης στοιχείων εκκαθαριστή για πληρωμές μέσω ΕΑΠ.

7. Στη σύναψη, ως εκπροσώπου του Πανεπιστημίου, συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια υλικών, ειδών εξοπλισμού και συμβάσεων μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων.

8. Στην έκδοση πράξεων συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων.

9. Στην έκδοση πάσης φύσεως διακηρύξεων για την εκτέλεση προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων.

10. Στην έκδοση και υπογραφή των επιταγών όσον αφορά: i. την κίνηση του τρεχούμενου λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Πανεπιστημίου 26052 και ii. σε ποσά έως 880,41 ευρώ μόνη της και μαζί με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης για ποσά πάνω από 880,41 ευρώ.

11. Στην υπογραφή των συμβάσεων του Πανεπιστημίου που συνάπτονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

12. Στην υπογραφή Διακηρύξεων και προκηρύξεων Δημοσίων Διαγωνισμών (συνοπτικών, ανοικτών, διεθνών, κλειστών, πλειοδοτικών) για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και μισθώσεις/εκμισθώσεις ακινήτων.

13. Στην εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών και υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής που βαρύνουν τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανεξαρτήτως ποσού, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

14. Στην υπογραφή διαβιβαστικών εγγράφων προς τον Τύπο, για δημοσίευση προκηρύξεων, διαγωνισμών, τεχνικών έργων και μελετών.

15. Στην υπογραφή εγγράφων με τα οποία ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους η κατακύρωση διαγωνισμών, σε εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

16. Στην υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων και ανατροπών ανάληψης υποχρεώσεων, με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

17. Στην υπογραφή περιλήψεων και των αποφάσεων κατακυρώσεων των διαγωνισμών καθώς και όλων

των αποφάσεων των ενδιάμεσων σταδίων των διαγωνισμών.

18. Στην υπογραφή Γραμματίων Είσπραξης που αφορούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου.

19. Στη σύναψη, ως εκπροσώπου του Πανεπιστημίου, συμβάσεων που αφορούν στην εκτέλεση τεχνικών έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών, σε μισθώσεις και εκμισθώσεις.

20. Στην έκδοση πάσης φύσεως διακηρύξεων - περιλήψεων για την εκτέλεση τεχνικών έργων, μικροέργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

21. Θέματα σχετικά με την εποπτεία των τεχνικών έργων που υλοποιούνται στο Ίδρυμα, την εποπτεία της επάρκειας και καλής λειτουργίας των υποδομών, καθώς και των αναγκών σε συντηρήσεις και επισκευές, όπως και την εποπτεία για τον ποιοτικό έλεγχο των τεχνικών έργων και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

22. Στην έκδοση αποφάσεων επί των εισηγήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα λειτουργίας εγκαταστάσεων - υποδομών, τεχνικών έργων, μελετών, τεχνικών προδιαγραφών και παροχής συναφών υπηρεσιών.

23. Θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και προγραμματισμό των τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου.

24. Θέματα σχετικά με το χωροταξικό και κτιριακό σχεδιασμό και προγραμματισμό του Πανεπιστημίου και την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

25. Θέματα σχετικά με τη σχεδίαση, υλοποίηση και λειτουργία της ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

26. Θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων σε ό,τι αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών αυτών, εκτός των θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή και ακαδημαϊκή κατάσταση του προσωπικού.

 

ii) Στον Δημήτριο Κυρκιλή του Παναγιώτη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος προΐσταται και του διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:

1. Εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας του στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

2. Στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

3. Στην υπηρεσιακή κατάσταση του Διοικητικού Προσωπικού και των Ειδικών κατηγοριών Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού του Ιδρύματος, πλην των πειθαρχικής φύσεως ζητημάτων.

4. Στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και τα προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου.

5. Θέματα σχετικά με τα προτεινόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

6. Θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Ακαδημαϊκών Μονάδων.

7. Στην εισήγηση θεμάτων οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την εκπαίδευση και κατάρτιση των διοικητικών στελεχών του, καθώς και την προπαρασκευή και εισήγηση στα αρμόδια όργανα σχεδίων για τον Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό του.

8. Στις αποφάσεις για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και εν γένει αδειών μετακίνησης όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Πανεπιστημίου, καθώς και χρηματοδότησης ταξιδιών των ανωτέρω για ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς σκοπούς, σε εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

9. Στην έκδοση και υπογραφή πράξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών στους Καθηγητές και Λέκτορες του Ιδρύματος, για εκπαιδευτικούς λόγους, για συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια/διαλέξεις, για Πανεπιστημιακές ανταλλαγές και παρουσίαση σεμιναρίων και διαλέξεων σε άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς.

10. Στη χορήγηση αδειών κατοχής β’ θέσεως και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα, διεθνείς Οργανισμούς κ.λπ. του διδακτικού προσωπικού.

11. Στην υπογραφή των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του εν γένει εκπαιδευτικού προσωπικού και του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

12. Στην υπογραφή των πράξεων πρόσληψης και των συμβάσεων εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

13. Στην εισήγηση ή/και προώθηση θεμάτων σχετικών με τον ορισμό Καθηγητών και Λεκτόρων σε επιτροπές του ΔΟΑΤΑΠ, των Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών.

14. Στην υπογραφή αντιγράφων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, επιστολών, τα οποία προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό, καθώς και την υπογραφή παραρτήματος διπλώματος πτυχιούχων και διπλωματούχων.

15. Θέματα εγγραφών και κατατάξεων πτυχιούχων ή αλλοδαπών φοιτητών μετεγγραφών φοιτητών καθώς και ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού με Α.Ε.Ι. άλλων χωρών.

16. Θέματα φοιτητικής μέριμνας που αφορούν κυρίως σίτιση, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη, Υποτροφίες, Βραβεία, μεταφορά φοιτητών για εκπαιδευτικές επισκέψεις, μετά από σχετικές αποφάσεις αρμοδίων οργάνων.

17. Στην εποπτεία και συντονισμό δράσεων συμβουλευτικής και υποστήριξης των φοιτητών, την εποπτεία των δομών συμβουλευτικής του Ιδρύματος καθώς και θέματα σχετικά με το Συνήγορο του Φοιτητή και ειδικές ομάδες φοιτητών.

18. Στην προώθηση θεμάτων σχετικών με ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και το Πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο ορίζεται Επιστημονικά Υπεύθυνος.

19. Στην υπογραφή βεβαιώσεων σχετικών με την κινητικότητα στο εξωτερικό Καθηγητών, Λεκτόρων και φοιτητών, στο πλαίσιο των συμφωνιών με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

20. Στη λειτουργία της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.), την εισήγηση στα αρμόδια όργανα επί θεμάτων διασφάλισης ποιότητας και την προώθηση της αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων, δομών και διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών του Ιδρύματος.

21. Θέματα σχετικά με την εποπτεία των διαδικασιών εσωτερικών υποθέσεων και προληπτικών ελέγχων, δεοντολογίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας.

22. Στη λειτουργία του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας και Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

23. Θέματα για το σχεδιασμό και την εποπτεία δράσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με Πρακτική Άσκηση, Διασύνδεση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα).

24. Θέματα σχετικά με δομές και διαδικασίες για υλοποίηση εκδοτικής δραστηριότητας του Ιδρύματος στον τομέα των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων.

25. Στην έκδοση και υπογραφή πράξεων και εγγράφων σχετικά με την έγκριση, έκδοση και διανομή των συγγραμμάτων και σημειώσεων.

26. Στη λειτουργία της φοιτητικής εστίας Καλαμαριάς του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

27. Στην Προεδρία του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

28. Την έκδοση του περιοδικού «Τα Νέα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας».

 

iii) Στον Δημήτριο Χανδράκη του Αιμιλίου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, ορίζεται Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που αφορούν:

1. Στην εισήγηση θεμάτων αρμοδιότητας του στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

2. Στην υπογραφή πράξεων πρόσληψης και των συμβάσεων πανεπιστημιακών υποτρόφων.

3. Στην Προεδρία της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), με τις αρμοδιότητες όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 55 και 87 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Θέματα σχετικά με το σχεδιασμό, προγραμματισμό και χρηματοδότηση εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών Προγραμμάτων.

5. Θέματα σχετικά με την εκπόνηση στρατηγικής και την προώθηση δομών και υποδομών για την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας, της τεχνογνωσίας και της επιχειρηματικότητας.

6. Θέματα σχετικά με την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ενεργειακής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των κτιρίων και υποδομών του Πανεπιστημίου.

7. Θέματα σχετικά με τις πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δραστηριότητες όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στους Αντιπρυτάνεις ασκούνται από αυτούς και μόνο στην περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος τους, για οποιονδήποτε λόγο, ασκούνται από τον Πρύτανη, χωρίς αυτό να συνιστά παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων.

 

Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αναπληρώνεται κατά σειρά, από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας εφόσον δε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από την Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και εφόσον και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.