Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος


Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τα Όργανα Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ν.4957/2022, Κεφάλαιο Β΄, Άρθρα 7-19), τα Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:

α) το Συμβούλιο Διοίκησης,

β) η Σύγκλητος,

γ) ο Πρύτανης,

δ) οι Αντιπρυτάνεις

 

ΦΕΚ 4444/11.7.2023 (Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Πρύτανη, του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), στους Αντιπρυτάνεις - Κατανομή άλλων αρμοδιοτήτων - Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τους Αντιπρυτάνεις).

ΦΕΚ 4488/12.7.2023 (Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font