Τμήμα Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης και Μεταπτυχιακών Σπουδών


Αντικείμενο του Τμήματος είναι τα θέματα που αφορούν τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου, και ιδίως:

  • Ο συντονισμός της διοικητικής υποστήριξης για την οργάνωση και τη λειτουργία τους.
  • Η διεκπεραίωση κάθε θέματος που σχετίζεται με αυτά σε συνεργασία με τις Γραμματείες τους.
  • Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για μεταπτυχιακή φοίτηση.
  • Ο συντονισμός, η επεξεργασία και η προώθηση των προτάσεων ίδρυσης νέων προγραμμάτων.
  • Η μελέτη των συστημάτων μεταπτυχιακών σπουδών άλλων κρατών και η αναζήτηση καλών πρακτικών από Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font