Διεύθυνση Διοικητικού


1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικού είναι:

O σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της πολιτικής για τη διαχείριση των θεμάτων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του, καθώς και ο συντονισμός των υποκείμενων μονάδων της για την από κοινού επίτευξη της κείμενης στοχοθεσίας.

 

2. Η Διεύθυνση Διοικητικού συγκροτείται από τα εξής τρία  (3) τμήματα:

α)    Τμήμα Προσωπικού

β)    Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεκμηρίωσης

γ)    Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font