Τμήμα Σπουδών


Το Τμήμα Σπουδών ανήκει στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Συγκεντρώνει νομοθετήματα, διοικητικές πράξεις και εγκυκλίους, που αφορούν τις σπουδές και συντονίζει τα Ακαδημαϊκά Τμήματα για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
  • Μεριμνά για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και παρακολουθεί κάθε τροποποίησή τους.
  • Μελετά τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα διδασκαλίας άλλων κρατών, εξάγει πορίσματα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις.
  • Συντονίζει τις διαδικασίες που αφορούν τις εγγραφές και τις εξετάσεις των φοιτητών και επιλύει τα θέματα που ανακύπτουν.
  • Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης αλλά και για τη χορήγηση πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών.