Τμήμα Σπουδών


Το Τμήμα Σπουδών ανήκει στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Συγκεντρώνει νομοθετήματα, διοικητικές πράξεις και εγκυκλίους, που αφορούν τις σπουδές και συντονίζει τα Ακαδημαϊκά Τμήματα για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
  • Μεριμνά για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και παρακολουθεί κάθε τροποποίησή τους.
  • Μελετά τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα διδασκαλίας άλλων κρατών, εξάγει πορίσματα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις.
  • Συντονίζει τις διαδικασίες που αφορούν τις εγγραφές και τις εξετάσεις των φοιτητών και επιλύει τα θέματα που ανακύπτουν.
  • Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης αλλά και για τη χορήγηση πτυχίων και λοιπών τίτλων σπουδών.
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font