Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)


Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ορίσθηκε σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005 και στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 (παρ. 12, γ) του Νόμου 4009/11.

Μέσα από τις διαδικασίες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης η ΜΟΔΙΠ έχει ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου, αλλά και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο ανθρώπινο δυναμικό του.

H ΜΟΔΙΠ είναι αρμόδια ιδίως για:

  1. την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
  2. την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος,
  3. τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος, και
  4. την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΕΘΑΑΕ.