Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)


Σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022, άρθρο 215, αποστολή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η ΜΟΔΙΠ διαρθρώνεται εσωτερικά από:
α) την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και
β) την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας είναι:

α) η σύνταξη πρότασης για τη δομή και λειτουργία του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) και η υποβολή της στη Σύγκλητο για την έγκριση και δημοσιοποίησή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
β) η ανάπτυξη πολιτικής και στρατηγικής για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σε κάθε είδους διδακτικό,
ερευνητικό και διοικητικό έργο που προσφέρεται από το ΑΕΙ και ιδίως για την ποιότητα,
βα) των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών,
ββ) των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και εν γένει την ποιότητα λειτουργίας του Κέντρου, Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΕΙ,
βγ) των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του ΑΕΙ, Σχολών, Τμημάτων και Τομέων,
βδ) την ποιότητα λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΕΙ, καθώς και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑΚΕΚ) και των Ερευνητικών Ινστιτούτων (ΕΙ) του,
βε) την ποιότητα λειτουργίας των επιμέρους ακαδημαϊκών ή ερευνητικών μονάδων, όπως πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών από αυτά,
βστ) την ποιότητα λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του ΑΕΙ,
γ) η επικαιροποίηση του ΕΣΔΠ, κατ’ ελάχιστον ανά πέντε (5) έτη, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του, σύμφωνα με τις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, τις διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΘΑΑΕ,
ε) η κατάρτιση Εγχειριδίου Ποιότητας του ΕΣΔΠ και η υποβολή του προς έγκριση στη Σύγκλητο του ΑΕΙ,
δ) η περιοδική εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του ΕΣΔΠ,
ε) η συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ για την εφαρμογή των κατευθύνσεων και οδηγιών της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
ζ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που ανατίθεται στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΕΙ.

Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας είναι:

α) η εκτέλεση των αποφάσεων και η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας,
β) η υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή και η προετοιμασία υλικών για τη λήψη σχετικών αποφάσεων,
γ) η συνεργασία με την ΕΘΑΑΕ και η υποστήριξη των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης του ΑΕΙ, των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του και των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων συνεργασίας, των προγραμμάτων διά βίου μάθησης σύμφωνα με τον ν. 4653/2020 (Α’ 12),
δ) η ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση του ΕΣΔΠ του ΑΕΙ και ιδίως η πραγματοποίηση της εσωτερικής αξιολόγησης σύμφωνα με το εγχειρίδιο ποιότητας του ΕΣΔΠ,
ε) ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών του ΑΕΙ και των επιμέρους μονάδων του κατά την εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας,
στ) η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από όλες τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, καθώς και τις διοικητικές υπηρεσίες του ΑΕΙ που αφορούν στην εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας του συνόλου των δραστηριοτήτων του ΑΕΙ,
ζ) η δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των στοιχείων σχετικά με την πιστοποίηση, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΑΕΙ και των επιμέρους μονάδων του,
η) η ευθύνη για την συμπλήρωση των τιμών των δεικτών στο πλαίσιο κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΑΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4653/2020,
θ) η ευθύνη για την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ, καθώς και του Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της ΕΘΑΑΕ με τα δεδομένα ποιότητας του Ιδρύματος και η ανάπτυξη διαλειτουργικότητας με αυτό,
ι) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που καθορίζεται στον Οργανισμό του ΑΕΙ και σχετίζεται με το αντικείμενο της ΜΟΔΙΠ.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font