Νομοθεσία


  ΦΕΚ & Νόμοι
  • ΦΕΚ Ν.4009/11
   Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • Ν. 4009/11 (.pdf)
   Για τα ΑΕΙ με όλες τις τροποποιήσεις
  • Ν. 3848/10 (Άρθρο 38) (.pdf)
   Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
  • ΦΕΚ Ν.3374/05 (.pdf)
   Διασφάλιση ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων- Παράρτημα διπλώματος