Νομοθεσία


Νομοθεσία που διέπει την Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς και τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων:

 • Υ.α. 708 (ΦΕΚ 5419/Β/20.10.2022)
  Σύσταση και καθορισμός του επιπέδου λειτουργίας, της δομής και της διάρθρωσης της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022)
  Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις
 • Υ.α. 154781/Y1/2021 (ΦΕΚ 5629/Β/02.12.2021)
  Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17.02.2021)
  Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/24.01.2020)
  Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις
 • Υ.α. 3424/2018 (ΦΕΚ 1115/Β/27.03.2018)
  Έγκριση δομής, λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)
 • Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/04.08.2017)
  Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15.02.2017)
  Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις (άρθρα 19, 30 και 35)
 • Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/06.09.2016)
  Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (άρθρα 55 και 61)
 • Ν. 4405/2016 (ΦΕΚ 129/Α/13.07.2016)
  Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις (άρθρα 4 και 6)
 • Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11.05.2016)
  Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.09.2013)
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις (άρθρο 39)
 • Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/09.04.2013)
  Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ) (άρθρο 7, παρ. 4)
 • Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59/Α/07.03.2013)
  Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις (άρθρο 6)
 • Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013)
  Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις (άρθρο 34)
 • Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α/10.08.2012)
  Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/06.09.2011)
  Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19.05.2010)
  Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/04.09.2009)
  Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
 • Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/16.07.2008)
  Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές
 • Υ.α. Φ5/89656/Β3/2007 (ΦΕΚ 1466/Β/13.08.2007)
  Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων
 • Υ.α. Φ122.1/171/89650/Β2/2007 (ΦΕΚ 1466/Β/13.08.2007)
  Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας διορισμού κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων
 • Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ 69/Α/20.03.2007)
  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Υ.α. Φ5/72535/Β3/2006 (ΦΕΚ 1091/Β/10.08.2006)
  Καθορισμός Παραρτήματος Διπλώματος
 • Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α/02.08.2005)
  Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος
 • Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/23.10.1997)
  Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις
 • Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/21.09.1992)
  Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203/Α/24.12.1986)
  Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ και άλλες διατάξεις
 • Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/16.07.1982)
  Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font