Πολιτική ποιότητας


Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
(επικαιροποίηση αρ. συνεδρίασης Συγκλήτου 14/13.06.2023)

Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης και των οργάνων του ρητά διατυπωμένη και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων ατόμων και οργάνων με στόχο την επίτευξη του μακροπρόθεσμου οράματος του Ιδρύματος να αναδειχθεί σε ένα διεθνώς καταξιωμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει
• επιδιώκοντας την ερευνητική και διδακτική αριστεία μέσα από διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης και
• ενστερνιζόμενο μια πολιτική εξωστρέφειας μέσα από ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών με ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεσμεύεται ότι:
• θα παρέχει και θα υποστηρίζει ένα σταθερό πλαίσιο διαδικασιών αξιολόγησης όπως περιγράφεται στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
• θα ενθαρρύνει την εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες του Ιδρύματος
• θα λαμβάνει υπόψη δεδομένα ανατροφοδότησης από τους φοιτητές, το προσωπικό και τους ευρύτερους κοινωνικούς φορείς με στόχο τη συνεχή βελτίωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των λειτουργιών και των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθώς και την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας.
Έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η στενή σύνδεση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με τη στρατηγική του Πανεπιστημίου. Με τον τρόπο αυτό συνδέεται η καθημερινή δραστηριότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, δηλαδή το παρόν, με τη στρατηγική του Ιδρύματος, δηλαδή το μέλλον.

Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου εφαρμόζεται μέσα από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας το οποίο παρέχει το σταθερό πλαίσιο διαδικασιών μέσω του οποίου τα όργανα και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με όρους ποιότητας. Την ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ έχει η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.).
Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναπτύσσεται στη βάση των παρακάτω αξόνων για την υλοποίηση των οποίων το Ίδρυμα δεσμεύεται για τα ακόλουθα:
• Στήριξη της αριστείας στη διδασκαλία και διασφάλιση της ποιότητας σπουδών για το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού.
• Έμφαση στην ερευνητική αριστεία και αξιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων της στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής έξυπνης περιφερειακής εξειδίκευσης.
• Εμβάθυνση της γνώσης στα υπάρχοντα επιστημονικά πεδία και διερεύνηση νέων πεδίων με ενίσχυση της διεπιστημονικής προσέγγισης.
• Συνεχής προσωπική ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και διοικητικού ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίησή της στην υπηρεσία του Ιδρύματος
• Εμπλουτισμός της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών και συμβολή τους στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης της Θεσσαλονίκης.
• Ανάδειξη του Ιδρύματος σε περιφερειακό πόλο καινοτομίας μέσα από συνεργασίες με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς της πραγματικής οικονομίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα.
• Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης
• Παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης με την υλοποίηση (και νέων) Προγραμμάτων Σπουδών α,’ β’ και γ΄κύκλου
• Ενίσχυση της προσέλκυσης φοιτητών με την ίδρυση ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
• Θέσπιση και ενίσχυση πολιτικών για την αποτροπή έμφυλων και άλλων διακρίσεων

Η Πολιτική Ποιότητας επικοινωνείται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (α) μέσα από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος και (β) με μια ετήσια ημερίδα που οργανώνεται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και η οποία απευθύνεται στο σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font