Τμήμα Προμηθειών


Το Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες και τη Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος, υπό την εποπτεία της αρμόδιας Διεύθυνσης, εξυπηρετεί, με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, τις ανάγκες που άπτονται της καθημερινότητας της Πανεπιστημιακής Κοινότητας:

Μεριμνά για τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων των προμηθειών / υπηρεσιών (ενδεικτικά, για τις συμβάσεις Σίτισης, Καθαριότητας, Φύλαξης, αποδελτίωσης, απεντόμωσης· προμηθειών αναλωσίμων εκτυπωτών, γραφικής ύλης, ειδών ευπρεπισμού, ειδών επισκευής, επίπλων· συντήρησης ανελκυστήρων, συστημάτων πυρόσβεσης, κλιματιστικών, φωτοτυπικών·  βιβλίων, περιοδικών, ηλεκτρονικών συνδρομών, βάσεων δεδομένων).

Φροντίζει για την μίσθωση των χώρων του Πανεπιστημίου (Φωτοτυπείου, Κυλικείου, Βιβλιοπωλείου) μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών.

Στις θεσμικές του αρμοδιότητες υπάγεται επίσης η αποτελεσματική διαχείριση της κινητής περιουσίας του Ιδρύματος, καθώς και η καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font