Μεταφράσεις ιστοσελίδων του κεντρικού ιστοτόπου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-01-19

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 και της υπ. αριθ. 479/22-12-2023 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: 670Y469Β7Ι-Ρ0Ψ, ΑΔΑΜ: 23REQ014045693), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά για την υπηρεσία «Μεταφράσεις ιστοσελίδων του κεντρικού ιστοτόπου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr)», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr), το αργότερο μέχρι τις 19-01-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €12.090,00 + €2.901,60 (ΦΠΑ 24%) = €14.991,60 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0417 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους2023.

[CPV: 79530000-8, Υπηρεσίες μετάφρασης].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font