Προμήθεια ειδών αμφιθεάτρου/ηχοληψίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-12-22

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 και της υπ. αριθ. 460/05-12-2023 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ: 6Γ8Θ469Β7Ι-00Θ, ΑΔΑΜ: 23REQ013916803), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την «Προμήθεια ειδών αμφιθεάτρου/ηχοληψίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις ανάγκες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr), το αργότερο μέχρι τις 22-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:30μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €16.426,60 + €3.942,38 (ΦΠΑ 24%) = €20.368,98 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7127.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023.

[CPV: 32342410-9 Εξοπλισμός ήχου].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font