Γραμματεία Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου


Αντικείμενο της Γραμματείας της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου αντίστοιχα, ιδίως δε:

Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η τήρηση των πρακτικών και η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος για την υλοποίησή τους.

Η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, η επικύρωση αυτών και η τήρηση αρχείου πρακτικών.

Η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που ανήκει στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου αντίστοιχα.

Επικοινωνία

Email:

senate@uom.edu.gr για τη Σύγκλητο
rectorscouncil@uom.edu.gr για το Πρυτανικό Συμβούλιο

Προσωπικό

Μηνούδη Λοΐδα
Email: loida@uom.edu.gr
Τηλέφωνο: 2310-891246
Διοικητική Υπάλληλος, Προϊσταμένη

Τζίμου Σύλβια
Email: sylvia@uom.edu.gr
Τηλέφωνο: 2310-891243
Διοικητική Υπάλληλος