Γραμματεία Συγκλήτου και Συμβουλίου Διοίκησης


Αντικείμενο της Γραμματείας της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου - Συμβουλίου Διοίκησης είναι η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου - Συμβουλίου Διοίκησης αντίστοιχα, ιδίως δε:

Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, κατάρτιση, έγκριση και κοινοποίηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η τήρηση των πρακτικών και η κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του ιδρύματος για την υλοποίησή τους.

Η έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών, η επικύρωση αυτών και η τήρηση αρχείου πρακτικών.

Η διεκπεραίωση κάθε άλλου θέματος που ανήκει στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης αντίστοιχα.

Επικοινωνία

Email:

senate@uom.edu.gr για τη Σύγκλητο

boardadmin@uom.edu.gr για το Συμβούλιο Διοίκησης

Προσωπικό

Ζία Θωμαΐς
Email: zia@uom.edu.gr
Τηλέφωνο: 2310 891.288
Διοικητική Υπάλληλος, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τζίμου Σύλβια
Email: sylvia@uom.edu.gr
Τηλέφωνο: 2310 891.243
Διοικητική Υπάλληλος

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font