Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ)


Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιουργήθηκε το 1994 ως Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Η υφιστάμενη δομή και οργάνωση της ορίζεται στο ΠΔ 310/Α’/20.12.1999 και είναι μία (1) από τις πέντε (6) Δ/νσεις του Πανεπιστημίου. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων έχει  την ευθύνη για την αποτελεσματική και σύμφωνη με τις στρατηγικές του ιδρύματος και την υφιστάμενη νομοθεσία, αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων που διατίθεται για την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί το ίδρυμα προκειμένου να προσφέρει ποιοτικές υποδομές και τεχνικές υπηρεσίες για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών του ιδρύματος.

 Διαρθρώνεται από το Τμήμα Προγραμματισμού & Μελετών, από το Τμήμα Κατασκευών & Συντήρησης και από το Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Αλληλογραφίας.

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών ενδεικτικά είναι:

 • Η συλλογή, επεξεργασία, προκοστολόγηση και η τεκμηρίωση του προϋπολογισμού όλων των αιτημάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση τεχνικών μελετών για την συντήρηση ή επισκευή κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Η ωρίμανση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των απαιτούμενων μελετών και τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών του ιδρύματος.
 • Ο προγραμματισμός των τεχνικών έργων του Πανεπιστημίου και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης για συντηρήσεις των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, για αναγκαίες επεμβάσεις ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας ή για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλους τους χώρους, υποδομές και εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
 • Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων για το Πανεπιστήμιο, τεχνικών μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών), οικονομοτεχνικών μελετών, προϋπολογισμών έργων, διακηρύξεων και τευχών δημοπράτησης για νέες κτιριακές εγκαταστάσεις,
 • Η παρακολούθηση του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού για την ανέγερση νέων κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων του ιδρύματος ή για την κτήση ακινήτων για το ίδρυμα.
 • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για μελέτες, τεχνικά έργα, τεχνικές επιστημονικές υπηρεσίες, τεχνικές γενικές υπηρεσίες και τεχνικό εξοπλισμό για τις εγκαταστάσεις – υποδομές του Ιδρύματος.
 • Η μέριμνα για την προκήρυξη, διενέργεια διαγωνισμών, έγκριση από το Τεχνικό Συμβούλιο του ιδρύματος, όταν αυτό απαιτείται και γενικά η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες, για την ανάδειξη αναδόχων εκπόνησης μελετών και τεχνικών επιστημονικών υπηρεσιών.
 • Η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την κτήση, την μίσθωση και εκμετάλλευση ακινήτων ή υποδομών του ιδρύματος.
 • Η διενέργεια τεχνικών αυτοψιών, κατάρτιση τεχνικών γνωματεύσεων και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων επί τεχνικών θεμάτων.

 

Αρμοδιότητες του Τμήματος Κατασκευών και Συντήρησης ενδεικτικά είναι:

 • Η μέριμνα για την προκήρυξη, διενέργεια διαγωνισμών, έγκριση τους από το Τεχνικό Συμβούλιο του ιδρύματος όταν αυτό απαιτείται και γενικά η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που είναι απαραίτητες, για την ανάδειξη αναδόχων εκπόνησης τεχνικών έργων.
 • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης και έγκαιρης διεκπεραίωσης των τεχνικών έργων του ιδρύματος, των απορροφήσεων και της τήρησης των προθεσμιών για την εκτέλεση τους.
 • Η επίβλεψη των τεχνικών έργων που εκτελούνται από το Πανεπιστήμιο, η εκκαθάριση των εργολαβιών, ο έλεγχος των πιστοποιήσεων- επιμετρήσεων, η έγκριση λογαριασμών, η σύνταξη συγκριτικών – ανακεφαλαιωτικών- τακτοποιητικών πινάκων, η σύνταξη των πρωτοκόλλων νέων τιμών μονάδας και παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή καθώς και η μέριμνα για την έγκρισή τους.
 • Η υλοποίηση του προγράμματος ανέγερσης νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή την εκτέλεση κάθε κατηγορίας τεχνικών έργων για το Πανεπιστήμιο.
 • Η συλλογή, η ηλεκτρονική καταγραφή και η επεξεργασία αιτημάτων που σχετίζονται με συντήρηση ή επισκευή κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και άλλων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου.
 • Η προληπτική συντήρηση, η επισκευή των κτιριακών υποδομών και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ιδρύματος (ιδίως του συστήματος πυρασφαλείας, των ανελκυστήρων, των κλιματιστικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) καθώς η ευθύνη διενέργειας περιοδικής συντήρησης αυτών.
 • Η επίβλεψη των εργασιών τρίτων στα πλαίσια της συμβολαίων συντήρησης εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, προληπτικής συντήρησης, τακτικής- προγραμματισμένης συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθώς και η παρακολούθηση των απορροφήσεων και της καλής εκτέλεσης των συμβολαίων συντήρησης.
 • Η τεχνική υποστήριξη των προγραμματισμένων και εκτάκτων εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου (π.χ συνεδρίων, εκδηλώσεων, ορκωμοσιών κτλ).

 

Αρμοδιότητες του Γραφείου Διακίνησης Αλληλογραφίας ενδεικτικά είναι:

 • Η τήρηση πρωτοκόλλου (σε φυσικό και σε ηλεκτρονικό αρχείο) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και των Τμημάτων της
 • Η διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η τήρηση του αρχείου για όλα τα τεχνικά έργα, μελέτες, τεχνικές επιστημονικές υπηρεσίες, συντηρήσεις και τεχνικές υπηρεσίες.

Τελευταία Νέα


ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ

 • 2019-11-28 11:18:30
 • 2019-11-28 11:19:34
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font