Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023» συνολικού προϋπολογισμού 124.998,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).


Θεσσαλονίκη, 19 - 12 - 2023
Αρ. Πρωτ.: 2455

        Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου «ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2023» συνολικού προϋπολογισμού 124.998,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, (CPV:45214400-4). Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το στελεχιακό δυναμικό που απαιτείται για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, όπως προσδιορίζεται στο Άρθ. 52 του Π.Δ. 71/2019. Συγκεκριμένα οφείλουν να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον για την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α' βαθμίδας (ενδεικτικά αναφέρεται Αναβαθμισμένη Κ/Ξ Α1 και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.).
      Το έργο δημοπρατείται, με βάση την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του δημοπρατούμενου έργου, που αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 2031/18-12-2023. (ΑΔΑ: Ψ01Η469Β7Ι-9ΣΒ) Απόφαση του Αντιπρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων και Υποδομών, Αναπλ. Καθηγητή, Ι. Ταμπακούδη. Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο τεχνικό έργο συμπεριλαμβάνεται στον προγραμματισμό του Πανεπιστημίου αναφορικά με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και συγκεκριμένα στο υπ. αριθ. 3739/29.3.2023 Έντυπο Επίτευξης στόχων Προϊσταμένου σύμφωνα με τον Ν4940/2022 και την υπ.αριθ. ΔΑΠ ΔΕΠ /Φ.5/23/18708/ (Β’ 6176/2022) υπογεγραμμένο από τον Πρύτανη.
        Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου ΚΑΕ 0863. Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font