Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»


Θεσσαλονίκη,     2-9-2019

Αρ. Πρωτ.:    420

 

Ταχ. Δ/νση : Εγνατίας 156

Δ/νση Τεχνικών Έργων

Πληροφορίες :  Μ. Αλεξούδη,  Γ. Τσακιρόπουλος

Τηλέφωνο:       2310 891-224, 2310 891-252

Φαξ:                  2310 891-255

E-mail:              gtsakiro@uom.gr

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 137.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%)

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», (CPV: 45214400-4) συνολικού προϋπολογισμού 137.000 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) για έργα κατηγορίας σε Κ/Ξ Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά,  σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο Ετήσιο Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απόφαση υπ αριθ. 14/20-2-2019 της Συγκλήτου ΑΔΑ: ΩΙΑ7469Β7Ι-56Γ ) και την υπ' αριθ. 43/30-8-2019 ΑΔΑ: ΨΒΘΑ469Β7Ι-Ζ3Β  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος.

Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΣΑΕ  2012ΣΕ04600005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου έτους 2019 .

Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).

 

Η Προϊστάμενη της  Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Δρ. Αλεξούδη Μαρία

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc, PhD

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font