Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση (παλιός τίτλος Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης)


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτούργησε για πρώτη φορά το 2014 με τον τίτλο "Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης", ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει επανιδρυθεί υπό το νέο τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Educational Sciences: Information and Communications Technology (ICT) Implementation in Education and Lifelong Learning) (Φ.Ε.Κ. 4393, τ. Β', 6-10-2020)

Αντικείμενο του Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, με εμβάθυνση στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση τόσο σε γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε δράσεις της συνεχούς και δια βίου μάθησης. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και μεθόδων εφαρμογής τους, στο κοινωνικό πλαίσιο που διαμορφώνεται η σύγχρονη μάθηση με ανάγκες για ψηφιακό γραμματισμό, κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική ενσωμάτωση και συμπερίληψη, συνεργασία και εξ αποστάσεως μάθηση, κ.α.

Στόχος του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να κατακτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στα αντικείμενα διδασκαλίας, ενώ παράλληλα θα είναι ικανοί για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη. Βασιζόμενοι σε αυτήν τη φιλοσοφία, οι τρόποι διδασκαλίας εστιάζονται στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διαδραστικές μεθόδους, εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτες περιπτώσεων, παίγνια, προσομοιώσεις.

Ειδικεύσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση (Educational Sciences: ICT Implementation in Education and Lifelong Learning)», έχει δύο ειδικεύσεις:

α) Ειδίκευση Α: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση (ICT Implementation in Education and Lifelong Learning), η οποία καλύπτει θέματα αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα μεγάλο εύρος της Εκπαίδευσης (τυπική, μη-τυπική, συνεχιζόμενη, ευπαθών κοινωνικά ομάδων, κτλ.). Δίνεται έμφαση στην εφαρμοσμένη μελέτη και ανάλυση των διαφόρων ΤΠΕ, στις εκπαιδευτικές δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν, στα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που μπορούν να προσφέρουν ως περιβάλλοντα μάθησης, ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς και η συμμετοχή των μαθητών ως ενεργοί δημιουργοί σε περιβάλλοντα εξ ατομικευμένης ή συνεργατικής μάθησης.

 β) Ειδίκευση Β: STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και Ρομποτική στην Εκπαίδευση (STEM and Robotics in Education), η οποία καλύπτει θέματα αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών (π.χ. απτές προγραμματιζόμενες τεχνολογίες, σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής, ευφυή και αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, κ.α.) τόσο στο σχολείο όσο και έξω από αυτό, για την κατάκτηση γνωστικών στόχων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την απόκτηση στρατηγικών εργασίας και διερεύνησης. Παράλληλα, αυτή η ειδίκευση του μεταπτυχιακού υποστηρίζει την ολιστική προσέγγιση της διδακτικής των αντικειμένων του STEM με αξιοποίηση κατάλληλων τεχνολογιών, που επιτρέπουν τη σχεδίαση και υλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών αυθεντικού περιεχομένου για τους μαθητές.

Τελευταία Νέα