Π.Μ.Σ. Μουσικές Τέχνες


Σκοπός του Προγράμματος:

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης των σπουδαστών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της μουσικής τέχνης που θεραπεύονται στο Τμήμα, η προώθηση της έρευνας καθώς και η ανάδειξη διαχρονικά του πλούτου της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.


Βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ

Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
i. η υψηλού επιπέδου καλλιέργεια και προαγωγή της Ευρωπαϊκής μουσικής: α) στην οργανική / φωνητική μουσική ερμηνεία, εκτέλεση και διδασκαλία, σε επιμέρους κύρια αντικείμενα σπουδών, β) στα διαφορετικής σύνθεσης οργανικά ή / και φωνητικά σύνολα μουσικής δωματίου, γ) στη διεύθυνση μουσικών συνόλων και δ) στη σύνθεση, με έμφαση και προτεραιότητα στα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας.
ii. η εμβάθυνση στον τομέα της Θεωρίας της Μουσικής, όχι ως μονωμένο επιστημονικό πεδίο, αλλά στη βάση της διαλογικής του σχέσης με συγγενή επιστημονικά πεδία που διερευνούν τη Μουσική Δημιουργία στο ευρύτερο εννοιολογικό της πλαίσιο.
iii. η υψηλής στάθμης καλλιέργεια και προαγωγή της μουσικής πράξης - δημιουργίας και έρευνας μέσω της πράξης και της ποιητικής στο πεδίο των ελληνικών μουσικών παραδόσεων, καθώς και η προβολή του πλούτου και του γίγνεσθαι της ελληνικής μουσικής σε διαχρονική προοπτική.

Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων και άρτια καλλιεργημένων μουσικών/καλλιτεχνών, μουσικοπαιδαγωγών, ερευνητών, μουσικοθεωρητικών και μουσικολόγων, οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα καλλιτεχνικά, επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πράξης, έρευνας και διδακτικής της μουσικής. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα κατέχουν τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου, δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα πεδία της τέχνης και της επιστήμης της μουσικής.

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ.:

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η μουσική ερμηνεία και εκτέλεση (φωνητική / οργανική), η σύνθεση, η διεύθυνση μουσικών συνόλων, η έρευνα και η διδασκαλία της Ευρωπαϊκής και της ελληνικής έντεχνης και σύγχρονης μουσικής, η μουσική πράξη, δημιουργία και έρευνα στην ελληνική παραδοσιακή (δημοτική) μουσική, η μελέτη και η έρευνα της θεωρίας της μουσικής μέσα στο πλαίσιο της μουσικής δημιουργίας, καθώς επίσης και τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούν τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος στις καλλιτεχνικές / επιστημονικές περιοχές των οποίων οι πτυχιούχοι αναπτύσσουν καλλιτεχνική σπουδή ή / και βασική και εφαρμοσμένη έρευνα.

Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

1. Ευρωπαϊκή Μουσική
i.Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii.Μουσική Δωματίου, iii.Διεύθυνση Ορχήστρας, iv.Διεύθυνση Χορωδίας, v.Διεύθυνση, Οργάνωση και Διδασκαλία Ορχήστρας Πνευστών Οργάνων, vi.Σύνθεση.

2. Θεωρία της Μουσικής και Μουσική Δημιουργία.

3. Ελληνικές Μουσικές Παραδόσεις: i. Ερμηνεία και Εκτέλεση (μετά τον τίτλο θα αναφέρεται και το κύριο αντικείμενο σπουδών), ii. Ποιητική (Σύνθεση).

Γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

Διαδικασία επιλογής: Εισαγωγικές εξετάσεις, οι λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται με την τρέχουσα προκήρυξη.

Χρονική διάρκεια: Τέσσερα (4) εξάμηνα.

Αριθμός εισακτέων: Το ανώτατο σαράντα (40) ετησίως.

Διάρκεια λειτουργίας: Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Τελευταία Νέα