Π.Μ.Σ. Μουσικές ΤέχνεςΑνακοίνωση ημερομηνίας και ωρών ακροάσεων για την ειδίκευση «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου» 

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν οι εισαγωγικές εξετάσεις για την ειδίκευση του ΠΜΣ «Παλαιά Μουσική και τροπικές μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου» 

10.30 - 11.30 (εξέταση μουσικής αντίληψης)
12.00 - 14.00 (ακροάσεις και συνεντεύξεις) 

 ______________________________________________


Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής ολοκλήρωσης των σπουδαστών, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της μουσικής τέχνης που θεραπεύονται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, η προώθηση της πρωτότυπης έρευνας καθώς και η ανάδειξη, διαχρονικά, του πλούτου της ελληνικής μουσικής δημιουργίας.

 

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων και άρτια καλλιεργημένων μουσικών/καλλιτεχνών, παιδαγωγών, ερευνητών οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα καλλιτεχνικά, επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πράξης, διδασκαλίας και έρευνας και διδακτικής της μουσικής. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα κατέχουν τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα σε ένα ευμετάβλητο επαγγελματικό περιβάλλον, να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή / και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα πεδία της τέχνης και της επιστήμης της μουσικής.

 

Αντικείμενα του προγράμματος

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η μουσική ερμηνεία και εκτέλεση (φωνητική / οργανική), η σύνθεση, η διεύθυνση μουσικών συνόλων, η έρευνα και η μεθοδολογία της διδασκαλίας της ευρωπαϊκής, ελληνικής έντεχνης, παραδοσιακής, παλαιάς και σύγχρονης μουσικής, καθώς και η μελέτη των τροπικών μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου.

 

Ειδικεύσεις

Το Π.Μ.Σ. «Μουσικές Τέχνες» περιλαμβάνει τρεις ειδικεύσεις και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης [ΜΔΕ] (επιπέδου «Μάστερ») στη κάθε μία από αυτές:

 

1. Διδακτική Μουσικών Οργάνων 

 

2. «Παλαιά Μουσική και Τροπικές Μουσικές Παραδόσεις της Μεσογείου» 

 

3. «Μουσική Ερμηνεία και Εκτέλεση /Μουσική Δημιουργία»

     i. Ερμηνεία και Εκτέλεση

     ii. Μουσική Δωματίου,

     iii. Διεύθυνση Ορχήστρας,

     iv. Σύνθεση» 

Γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ.

 Άλλες Προϋποθέσεις: καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) ή ανώτερο. Δεκτά γίνονται πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ) ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Διαδικασία επιλογής: Εισαγωγικές εξετάσεις, οι λεπτομέρειες των οποίων καθορίζονται με την τρέχουσα προκήρυξη.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font