Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»)


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

(Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education)

Αντικείμενο-Σκοπός

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει και επαναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή ("Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education")», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 4174/10.05.2018 Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ Β' 1864/24.05.2018).

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στους τομείς της «Δια Βίου Μάθησης» και της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα, σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία της Δια βίου Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Δια Βίου Μάθηση (Master of Arts in Lifelong Learning)

2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. (ν. 4485/2017, άρθρο 34).

Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος γίνονται δεκτοί:

α) πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

β) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας,

γ) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, όλων των προηγούμενων κατηγοριών απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1.

Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Κριτήρια Επιλογής

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και αντιστοιχίζονται με μονάδες ως εξής:

Ο βαθμός του πτυχίου παίρνει έως και 20 μονάδες, δηλαδή ο βαθμός του πτυχίου πολλαπλασιάζεται X 2. Ως πρώτο πτυχίο λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο που ορίζει ο ίδιος ο υποψήφιος στην αίτηση εισαγωγής που υποβάλει στη Γραμματεία. Η συνολική βαθμολογία στις γραπτές εξετάσεις είναι έως και 80 μονάδες, ενώ κάθε εξεταζόμενο μάθημα βαθμολογείται από 0 έως 20 (μόνο ακέραιοι αριθμοί). Ο γενικός βαθμός επίδοσης που προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2.

Ο ανώτερος αριθμός μονάδων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι εκατό (100). Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική σειρά στον τελικό πίνακα των αποτελεσμάτων της κάθε κατεύθυνσης.

Στην περίπτωση υποψηφίου με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η απρόσκοπτη συμμετοχή στις εξετάσεις διασφαλίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κανονισμού. Η συντονιστική επιτροπή αναλαμβάνει τον προσδιορισμό των απαιτούμενων διευθετήσεων και προσαρμογών κατά περίπτωση και ενημερώνει τις εξεταστικές επιτροπές.

Επιτυχόντες θα είναι οι πρώτοι τριάντα (30) υποψήφιοι ανά ειδίκευση που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις.

Προαπαιτούμενα Γλωσσομάθειας

Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Γ1 /C1 μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Ως απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «πολύ καλή» λαμβάνονται υπόψη όλα πιστοποιητικά τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Αριθμός Εισακτέων: 60 (30 ανά ειδίκευση)

Διάρκεια : 4 εξάμηνα

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Δίδακτρα: χωρίς δίδακτρα

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) μέσα από την παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ), πρακτική άσκηση (ΠΑ), καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών. Οι ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα είναι 3 ώρες εβδομαδιαίως (13 εβδομάδες διδασκαλίας Χ 3 ώρες διδασκαλίας = 26 ώρες το εξάμηνο).

Για την ειδίκευση «Δια βίου Μάθηση» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

Το Α' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1). Το Β' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1). Το Γ' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής (ΥΕ) από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1). Το Δ' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) ένα (1) υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και (β) την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με είκοσι (20) ΠΜ.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Διδακτική Μεθοδολογία της εκπαίδευσης Ενηλίκων: Σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση μικροδιδασκαλιών

Υ

10

Επιστημολογικές και ηθικές προϋποθέσεις της Διά βίου Μάθησης

Υ

10

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών στη Δια Βίου Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές

ΥΕ

10

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτών ενηλίκων

ΥΕ

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Διά βίου μάθηση και αγορά εργασίας

Υ

10

Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού προσανατολισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων: Μικροδιδασκαλίες & εμπειρία πεδίου

Υ

10

Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εκπαίδευση e-εκπαιδευτών ενηλίκων (Εκπαιδευτές από απόσταση)

ΥΕ

10

Παγκοσμιοποίηση - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Δια βίου μάθηση

ΥΕ

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολογία των ενηλίκων

Υ

10

Ψυχολογία της εργασίας και της Δια Βίου Μάθησης

Υ

10

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

ΥΕ

10

Οργάνωση και Διοίκηση Φορέων και Οργανισμών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

ΥΕ

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων & εμπειρία πεδίου

Υ

10

Μεταπτυχιακή εργασία

Υ

20

ΣΥΝΟΛΟ

 

120

Για την Ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:

Το Α' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού και (β) δύο (2) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1). Το Β' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και (β) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1). Το Γ' εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: (α) τρία (3) υποχρεωτικά επιλογής από τα οποία ο κάθε φοιτητής επιλέγει το ένα (1) και (β) την Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) που πιστώνεται με είκοσι (20) ΠΜ. Το Δ' εξάμηνο περιλαμβάνει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρατίθεται παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Ειδικά θέματα Έρευνας Εγκεφάλου

Υ

10

Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστασης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ

Υ

10

Εισαγωγή στην Θεραπευτική του αγχώδους/φοβικού παιδιού

ΥΕ

10

Ψυχοδιαγνωστικά μέσα στην ειδική αγωγή

ΥΕ

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες για άτομα με αυτισμό

Υ

10

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: θεωρία και πράξη

Υ

10

Λειτουργικές γνώσεις και δεξιότητες ατόμων με νοητική αναπηρία ή βαριές/ πολλαπλές αναπηρίες

ΥΕ

10

Μετάβαση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία

ΥΕ

10

Διαπολιτισμική Ειδική Αγωγή

ΥΕ

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Πρακτική Άσκηση (ΠΑ)

Υ

20

Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης

ΥΕ

10

Σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις στις νευροεπικοινωνιακές διαταραχές και αποκατάσταση

ΥΕ

10

Παιδαγωγική Χρήση της Υποστηρικτικής Τεχνολογίας στην Ειδική Αγωγή

ΥΕ

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΜ

Μεταπτυχιακή εργασία

Υ

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

120

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: βλέπετε πρόσφατες Ανακοινώσεις του τμήματος

Διευθύντρια: Καρτασίδου Λευκοθέα, Αν. Καθηγήτρια

Αναπληρωτής Διευθυντής: Αγαλιώτης Ιωάννης, Καθηγητής

Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»

Γραφείο 422, κτ. ΓΔ, 4ος όροφος

τηλ.: 2310 891847

ekpmet@uom.edu.gr