Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»)


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή

(«Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»)

 

Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική εξειδίκευση των πτυχιούχων του τμήματος καθώς και πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε αυτοί να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της  επιστημονικής γνώσης στους τομείς της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα, σκοπός του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (ερευνητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης), οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της Ειδικής Αγωγής.

 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής ειδικεύσεις:

1. Εκπαίδευση Ενηλίκων (Master of Arts in Adult Education)

2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)

 

 

ΦΕΚ Ίδρυσης (link)

Κανονισμός ΠΜΣ (link)

Τελευταία Νέα