Π.Μ.Σ στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμός στην Ανατολική & Νοτιοανατολική Ευρώπη


Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (“MSc in History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe”)» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1931/17-07-2014 και ΦΕΚ τ.Β΄ 2551/02-07-2018)

Σκοπός του Προγράμματος

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να:

 1. Παρέχει δυνατότητες εξειδίκευσης στις σπουδές περιοχών στην ΝΑ και Ανατολική Ευρώπη από τη σκοπιά της Ιστορίας, της Ανθρωπολογίας και των σπουδών του πολιτισμού (τέχνη, λογοτεχνία, διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς).
 2. Προβάλλει τη σημασία της εξωστρέφειας για την άσκηση πολιτισμικής κριτικής εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, με στόχο την καλλιέργεια της ανοχής του διαφορετικού Άλλου.
 3. Προωθεί την εξειδίκευση στις επιστήμες της Ιστορίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κεντρική αναφορά στις σπουδές περιοχής της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, προετοιμάζοντας τους ενδιαφερόμενους φοιτητές για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
 4. Προωθεί την επιμόρφωση και την απόκτηση δεξιοτήτων που απευθύνονται σε μελλοντικά ή/και ήδη υπηρετούντα α) στελέχη διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ, β) διευθυντικά στελέχη του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, γ) στελέχη Κοινωνικών Συνεργατικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού και της διαχείρισης προϊόντων πολιτισμού (υλικού και άυλου).

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, πτυχιούχοι Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών (όπως π.χ. Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, Τμημάτων Σπουδών Περιοχής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, κ.ά.) και άλλων συναφών επιστημονικών αντικειμένων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δίδακτρα

Δίδακτρα: 2500 ευρώ τα οποία πληρώνονται σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους αποκλειστικά στο email του Π.Μ.Σ. hac@uom.edu.gr.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 1. Αίτηση συνοδευόμενη από «Δήλωση Σκοπού» στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, περίπου 500 λέξεων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος φοιτητής/φοιτήτρια επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., καθώς και τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια. Μπορείτε να μεταφορτώσετε την αίτηση στον υπολογιστή σας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.

 3. Αντίγραφο πτυχίου.

 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

 5. Επίσημη μετάφραση των εγγράφων (3) και (4) στα Ελληνικά ή Αγγλικά (εφόσον η γλώσσα του πρωτότυπου είναι άλλη).

 6. Αντίγραφο πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007).

 7. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίουςαπαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 (βλ. την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).

 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στο κλείσιμο του φακέλου. Διαφορετικά, η συστατική επιστολή μπορεί να σταλεί από την πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους Δ.Ε.Π. απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. που ορίζεται στην προκήρυξη.

 9. Αντίγραφα άλλων εγγράφων τα οποία πιστοποιούν επιπρόσθετα προσόντα και υποστηρίζουν την αίτηση του/της υποψηφίου (π.χ. παρακολούθηση σεμιναρίων, άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, επαγγελματική προϋπηρεσία, κλπ).

 10. H Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος επιμελείται της προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής υποψηφίων, καλεί τους υποψήφιους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να περάσουν τη διαδικασία της συνέντευξης, και εισηγείται την τελική επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Όσοι φοιτητές αναμένεται να αποφοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης πρέπει να συμπληρώσουν μία Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8, Ν. 1599/1986) στην οποία να αναφέρουν (α) το μέσο όρο βαθμολογίας τους μέχρι την στιγμή υποβολής της αίτησης, (β) πόσα μαθήματα υπολείπονται για την λήψη του πτυχίου και (γ) ότι θα καταθέσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαρύτητες ανά κριτήριο έχουν ως ακολούθως: (α) γενικός βαθμός προπτυχιακού τίτλου, συντελεστής βαρύτητας 20%, (β) ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, συντελεστής βαρύτητας 20%, (γ) αποδεδειγμένη γνώση άλλης ξένης γλώσσας χωρών Ανατολικής ή/και ΝΑ Ευρώπης εκτός μητρικής, συντελεστής βαρύτητας 10%, (δ) ύπαρξη αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ, συντελεστής βαρύτητας 10%, (ε) αξιολόγηση των συστατικών επιστολών, συντελεστής βαρύτητας 20%, (ζ) αξιολόγηση της «Δήλωσης Σκοπού» και συνέντευξη, συντελεστής βαρύτητας 20%.

Ο κωδικός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το TOEFL είναι: 7006.

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font