Δ.Π.Μ.Σ. Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (Master of Arts in International Relations and Security)


Τα Τμήματα "Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών" και "Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου(Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ), το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις "Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια". Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα των «Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας» (Master of Arts in International Relations and Security).

Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί αποκλειστικά για τους σπουδαστές της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στις Διεθνείς Σχέσεις, στη  Διεθνή Ασφάλεια, στους Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλες συναφείς θεματικές που περιλαμβάνονται στα εκπαιδευτικά αντικείμενα της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.

Οι βασικοί σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων και της Διεθνούς Ασφάλειας και η δημιουργία υψηλού βαθμού ακαδημαϊκής εξειδίκευσης των αποφοίτων της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ., που θα προωθήσουν την αναβάθμιση και τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων, της συνολικής λειτουργίας της άμυνας και της ασφάλειας και θα συμβάλουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στους τομείς της ανάλυσης, χάραξης πολιτικής εθνικής ασφαλείας, και σχεδίασης διακλαδικής στρατηγικής.

Τελευταία Νέα