Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία


Τίτλοι Σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μουσική και Κοινωνία» (Master of Arts “Music and Society”) λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και την ανάγκη κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους επιστήμονες και επαγγελματίες των διαφόρων ειδικοτήτων που ενεργοποιούνται στο χώρο της μουσικής επιστήμης και τέχνης, εκπαίδευση, κοινοτικής μουσικής, και θεραπείας οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) επιπέδου «Μάστερ» (Master of Arts “Music and Society”), σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

1. «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική» («Music Education and Community Music»)

2. «Μουσικοθεραπεία» («Music Therapy»)

1. Ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»

Η ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική» έχει ως κύριο στόχο την εμβάθυνση στον επιστημονικό και εφαρμοσμένο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και της κοινοτικής μουσικής. Η ειδίκευση αυτή του Π.Μ.Σ αφορά στις βασικές αρχές, την επιστημολογία και τη μεθοδολογία που διέπουν α) τη διδακτική της μουσικής σε ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει τυπικά, άτυπα και μη τυπικά παιδαγωγικά πλαίσια, στη σχολική μουσική εκπαίδευση, την ωδειακή εκπαίδευση και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, β) τη χρήση και λειτουργία της μουσικής και της διδασκαλίας της στην κοινότητα, για την προαγωγή της ευζωίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.  Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και βιωματική εκπαίδευση στη μουσική εκπαίδευση και στην κοινοτική μουσική. Στόχος της ειδίκευσης είναι επίσης να παρέχει ερευνητικές γνώσεις και να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να σκεφθούν και να πράξουν ερευνητικά στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης και της κοινοτικής μουσικής. Επίσης, στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση μέσω της οποίας οι φοιτητές αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και της κοινοτικής μουσικής.

2. Ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία»

Η ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία» έχει ως κύριο στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε διάφορες προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας, παρέχοντάς τους όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και ουσιαστικές πρακτικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν σε ένα μεγάλο φάσμα πλαισίων, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα, σχετικούς φορείς, ιδιωτικά γραφεία κλπ. Η κατάρτιση αυτή θα τους παρέχει τα απαραίτητα εφόδια να εργαστούν με ένα ευρύ φάσμα παιδιών και ενηλίκων τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, άτομα με αναπηρίες, με ειδικούς πληθυσμούς όπως άτομα τρίτης ηλικίας, χρόνια ασθενείς, καθώς και με κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες και ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (φυλακισμένοι, εξαρτημένα άτομα, θύματα βίας κλπ.). Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και βιωματική εκπαίδευση στη μουσικοθεραπεία. Επίσης, στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνεται κλινική άσκηση μέσω της οποίας οι φοιτητές αποκτούν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της μουσικοθεραπείας. Στόχος της ειδίκευσης είναι επίσης να παρέχει γνώσεις ερευνητικής μεθοδολογίας και να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να σκεφθούν και να πράξουν ερευνητικά στον τομέα της μουσικοθεραπείας και στις διεπιστημονικές συνδέσεις της με άλλους γνωστικούς χώρους.

Αριθμός και κατηγορίες εισακτέων

(α) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία» γίνονται δεκτοί μετά από διαδικασία επιλογής, πτυχιούχοι τμημάτων Μουσικών Σπουδών, παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

(β) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι οφείλουν το πολύ μέχρι δύο (2) μαθήματα και -εάν απαιτείται από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών- την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας προκειμένου να περατώσουν τις σπουδές τους. Σχετική βεβαίωση κατατίθεται με την υποβολή των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγησή τους. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου του ΠΜΣ, όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές του Ιδρύματος, την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία. Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τις οριζόμενες ημερομηνίες, ακυρώνεται η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

(γ) Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος, που δύναται να κατανέμονται μεταξύ των δύο (2) κατευθύνσεων σπουδών ως εξής: α) δεκαπέντε (15) εισακτέοι στην Ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική», β) είκοσι πέντε (25) εισακτέοι στην Ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία».

 

Πρόγραμμα μαθημάτων, διδακτικές και πιστωτικές μονάδες

 1.ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

α/α

Μάθημα

Τύπος

Ώρες διδασκ/

εβδ

ECTS

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ειδικά Θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικό Ομαδικό

3

9

2

Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική με Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Υποχρεωτικό Ομαδικό

3

9

3

Ζητήματα Πρακτικής Άσκησης Ι / Εποπτεία Ι

Υποχρεωτικό

Εργαστηριακό

3

12

 

 

 

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

 

 

 

 

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ειδικά Θέματα Κοινοτικής Μουσικής και Κοινοτικής Μουσικής Εκπαίδευσης

Υποχρεωτικό Ομαδικό

3

9

2

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στη Μουσική Εκπαίδευση και την Κοινοτική Μουσική

Υποχρεωτικό Ομαδικό

3

9

3

Ζητήματα Πρακτικής Άσκησης ΙΙ / Εποπτεία ΙΙ

Υποχρεωτικό

Εργαστηριακό

3

12

 

 

 

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

 

 

 

 

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υποχρεωτικό

30

 

 

 

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS                                                                                90        

 

 

2. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»

 

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

α/α

Μάθημα

Τύπος

Ώρες διδασκ/εβδ

ECTS

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

         

1

Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπεία Ι-Κλινική Άσκηση Ι

Υποχρεωτικό Εργαστηριακό

3

12

         

2

Διαδραστική Μουσικοθεραπέια Nordoff & Robbins και Θεραπεία μέσω Τεχνών στην Ειδική Αγωγή

Υποχρεωτικό Ομαδικό

3

9

3

Μέθοδοι Έρευνας

Υποχρεωτικό

Ομαδικό

3

9

 

 

  Σύνολο  ECTS

  ε ξαμήνου

30

 

 

 

 

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1

Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπεία ΙΙ  -Κλινική Άσκηση ΙΙ

Υποχρεωτικό

Εργαστηριακό

3

12

2

Θεωρίες Προσωπικότητας και Ψυχοπαθολογία

Υποχρεωτικό

Ομαδικό

3

9

3

Σεμινάριο Ψυχολογίας και Προσωπικής Ανάπτυξης μέσω της Μουσικής

Υποχρεωτικό

Ομαδικό

3

9

 

 

 

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

 

 

 

 

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1

Ειδικά Θέματα Μουσικοθεραπείας σε Κλινικά Πλαίσια – Κλινική Άσκηση ΙΙΙ

Υποχρεωτικό

Εργαστηριακό

3

15

2

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ι

Υποχρεωτικό

 

15

 

 

 

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

 

 

 

 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1

Κλινική Άσκηση IV

Υποχρεωτικό

Εργαστηριακό

3

15

2

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ

 Υποχρεωτικό

 

15

 

 

Σύνολο ECTS εξαμήνου

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS                                                      

120

 

 

 

Κόστος Προγράμματος

Τα τέλη φοίτησης  ανά φοιτητή ανέρχονται στο ύψος των 4.000 ευρώ κατανεμημένα σε τρεις (3) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική» και σε τέσσερις (4) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία», που αποπληρώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής της εξαμηνιαίας δόσης, λόγω των οικονομικών συγκυριών η κάθε εξαμηνιαία δόση χωρίζεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και σε κάθε περίπτωση η τελευταία θα πρέπει να έχει καταβληθεί πριν την εξεταστική ειδάλλως δεν θα μπορεί ο/η φοιτητής/τρια να προσέρχεται στις εξετάσεις.

Οικονομικές Διευκολύνσεις

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης:

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης φοιτητές που δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, δηλαδή με εισοδηματικά κριτήρια.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής του/της στο Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Υποτροφίες:

(ι) Το τμήμα δύναται να παρέχει υποτροφία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η μεταπτυχιακή υποτροφία είναι υποτροφία σε μορφή απαλλαγής διδάκτρων σε ποσοστό 25%, 50% ή 100%, η οποία δίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και σχετικής εισήγησης του συντονιστή της ειδίκευσης ή του διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Η υποτροφία αφορά σε εργασιακή απασχόληση του/της φοιτητή/φοιτήτριας σε καθήκοντα όπως επικουρία στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε μουσικά σύνολα, επικουρία σε εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών, διόρθωση εργασιών και γραπτών εξετάσεων, συμμετοχή σε έρευνα, επικουρία στην διοργάνωση και προώθηση καλλιτεχνικών κι επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ. Ένας φοιτητής μπορεί να αιτηθεί τη λήψη  μεταπτυχιακής υποτροφίας μόνο εφόσον δεν έχει αιτηθεί αναστολή σπουδών. Οι μεταπτυχιακές υποτροφίες δίδονται σε βάση εξαμήνου, γεγονός που σημαίνει ότι ένας μεταπτυχιακός υπότροφος που επιθυμεί να συνεχίσει να λαμβάνει υποτροφία, πρέπει να «διαγωνίζεται» εκ νέου για τη λήψη της σε κάθε επόμενο εξάμηνο. Ένας φοιτητής μπορεί να λάβει μεταπτυχιακή υποτροφία το ανώτερο για τέσσερα (4) εξάμηνα κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του. Ο συντονιστής κάθε ειδίκευσης ή ο διευθυντής έχει δικαίωμα να αιτείται για χορήγηση μίας υποτροφίας ανά ειδίκευση ανά εξάμηνο και να εισηγείται με ικανή τεκμηρίωση στη Συνέλευση Τμήματος, η οποία και αποφασίζει για τη χορήγηση και τους όρους χορήγησης των υποτροφιών.

Άλλες Διευκολύνσεις:

Οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης, πάσο, σίτιση και ο,τιδήποτε άλλο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 1. I.                   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

 

Η ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική» έχει ως κύριο στόχο την εμβάθυνση στον  θεωρητικό και εφαρμοσμένο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και της κοινοτικής μουσικής. Η ειδίκευση αυτή του Π.Μ.Σ αφορά στις βασικές αρχές, την επιστημολογία και τη μεθοδολογία που διέπουν α) τη διδακτική της μουσικής σε ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει τυπικά, άτυπα και μη τυπικά παιδαγωγικά πλαίσια, στη σχολική μουσική εκπαίδευση, την ωδειακή εκπαίδευση και σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, β) τη χρήση και λειτουργία της μουσικής και της διδασκαλίας της στην κοινότητα, για την προαγωγή της ευζωίας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

 

Περιγραφή Μαθημάτων

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να ενημερωθεί και να διεισδύσει στην πρόσφατη επιστημονική βιβλιογραφία που αφορά σε σύγχρονους προβληματισμούς και ζητήματα στο θεωρητικό και εφαρμοσμένο πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής, και να ενημερωθεί για πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και για το τι αυτά υπαγορεύουν για τη μουσική διδασκαλία και μάθηση.

Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι ο φοιτητές να διευρύνει τους ορίζοντές του σχετικά με το τι σημαίνει και τι συνιστά «μουσική διδασκαλία» και να είναι σε θέση να δημιουργήσει και να διενεργήσει σχέδια τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μουσικής διδασκαλίας, αξιοποιώντας τα στοιχεία της κουλτούρας, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των σημερινών παιδιών και νέων.

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ»

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι  φοιτητές οδηγούνται να συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος εκπαιδευτικού της μουσικής ξεφεύγει πλέον από τα στενά σχολικά πλαίσια ή το πλαίσιο του ωδείου, μουσικής σχολής κλπ., και διευρύνεται για να ανταποκριθεί ουσιαστικά και να αποτελέσει ενεργό συντελεστή στα νέα κοινωνικά δεδομένα. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα γνωρίσουν σημαντικά παραδείγματα κοινοτικής μουσικής και μουσικής εκπαίδευσης από την παγκόσμια κοινότητα και θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της διενέργειας μουσικών δράσεων και δράσεων μουσικής διδασκαλίας εντός και εκτός τυπικών εκπαιδευτικών πλαισίων με κεντρικό άξονα την συμπερίληψη ατόμων ή ομάδων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (άτομα με παραβατική συμπεριφορά, φτωχοί, τρίτη ηλικία, Ρομά, πρόσφυγες κλπ.), και την συνύπαρξη, συνλειτουργία και σύμπραξη των ατόμων αυτών με μαθητές, νέους και άτομα του τυπικού εκπαιδευτικού πλαισίου. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τον ρόλο και τη δύναμη της κοινοτικής μουσικής με κοινωνικά ευπαθείς ή περιθωριοποιημένες ομάδες με στόχο την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας των ατόμων, την κοινωνική ενσωμάτωση, την υγιή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, τη μουσική διδασκαλία και μάθηση, και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι επίσης η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, της κοινωνικής ευαισθησίας και του κριτικού αναστοχασμού των φοιτητών.

«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι / ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι»

Βασικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση των φοιτητών με διάφορες κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. Η πρακτική άσκηση ξεκινά με παρατηρήσεις πεδίου και συνεχίζει με δημιουργική προετοιμασία και οργάνωση για τη σταδιακή ανάληψη δράσης για μουσική καθοδήγηση, διδασκαλία και σύμπραξη με την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα στην οποία οι φοιτητές έχουν τοποθετηθεί. Βασική προυπόθεση είναι η δημιουργικότητα, η κοινωνική ευαισθησία και η συνεργατικότητα των φοιτητών μεταξύ τους, η ανάληψη πρωτοβουλίας, η αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, η ενσυναίσθηση και ο κριτικός αναστοχασμός σχετικά με την εμπειρία της παρατήρησης και σύμπραξης με συγκεκριμένες ομάδες/άτομα που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών καθοδηγείται και εποπτεύεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση.

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με ποικίλα θέματα θεωρητικού/φιλοσοφικού, ερευνητικού και πρακτικού προβληματισμού γύρω από την κοινοτική μουσική και κοινοτική μουσική εκπαίδευση. Απώτερος στόχος είναι η προαγωγή της κριτικής σκέψης των φοιτητών σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη σχέση της εκπαίδευσης, μουσικής εκπαίδευσης, ομαδικής μουσικής δημιουργίας και ευζωίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.

«ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ»

Το μάθημα επιθυμεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές της έρευνας όπως αυτές βρίσκουν εφαρμογή στον χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής και της Κοινοτικής Μουσικής και να τους εξοικειώσει με διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις μέσα από τις επιστημολογικές αρχές τους και συγκεκριμένα παραδείγματα ερευνών στον χώρο αυτό. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τις αρχές και τα βασικά εργαλεία της ποσοτικής, της ποιοτικής και τις μικτής έρευνας και θα είναι σε θέση να εντοπίζουν κατάλληλους μεθοδολογικούς σχεδιασμούς ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα μιας έρευνας και τον επιστημολογικό προσανατολισμό του ερευνητή. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να εξετάζουν κριτικά δημοσιευμένες έρευνες, και θα εξοικειωθούν με το ύφος του γραπτού λόγου που υιοθετούν οι διαφορετικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Ως το τέλος του εξαμηνιαίου μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να συντάξουν μια πλήρη ερευνητική πρόταση 

«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ»

Οι φοιτητές καλούνται υπό καθοδήγηση να δημιουργήσουν ομάδες, να σχεδιάσουν και να προετοιμάσουν μουσικές δράσεις με/για ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, όπως αυτές θα επιλεγούν από τους ίδιους τους φοιτητές ή θα υποδειχθούν από την διδάσκουσα, καθώς και να εκπονήσουν συνεργατικά τις δράσεις αυτές καθόλη τη διάρκεια του εξαμηνιαίου μαθήματος. Βασική προυπόθεση είναι η δημιουργικότητα, η κοινωνική ευαισθησία και η συνεργατικότητα των φοιτητών μεταξύ τους, η ανάληψη πρωτοβουλίας, η αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση, η ενσυναίσθηση και ο κριτικός αναστοχασμός πάνω στην εμπειρία όλων αυτών και στη ενασχόληση με συγκεκριμένες ομάδες που απειλούνται ή βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Τα αποτελέσματα του μαθήματος θα περικλείνονται μέσα στις δράσεις που θα εκπονούνται από τους φοιτητές με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και που θα παρουσιάζονται δημόσια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με τη μορφή παραστάσεων ή  δρώμενων ανοιχτών στο κοινό. Η συνολική εμπειρία της σύμπραξης θα αποτυπώνεται στο τέλος του εξαμήνου σε αναστοχαστικά προσωπικά κείμενα ή συνεντεύξεις των φοιτητών καθώς και σε συνεντεύξεις που θα λαμβάνουν οι φοιτητές από τα άτομα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων με τα οποία συνέπρατταν καθόλη τη διάρκεια του εξαμηνιαίου μαθήματος. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία «οπτικοακουστικών τεκμηρίων» (μικρά ντοκυμαντέρ) προκειμένου για την δημιουργία αρχείου, την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας και την προώθηση της σημασίας τέτοιων δράσεων και συμπράξεων για την προσωπική ευζωία των ατόμων και την κοινωνική συνοχή. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών καθοδηγείται και εποπτεύεται από τον διδάσκοντα του μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση. 

IΙ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία» έχει ως κύριο στόχο την εμβάθυνση στον θεωρητικό και εφαρμοσμένο χώρο της μουσικοθεραπείας. Η ειδίκευση αυτή του Π.Μ.Σ αφορά στις βασικές αρχές, την επιστημολογία και τη μεθοδολογία που διέπουν τη μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με αναπηρίες, ειδικές ομάδες πληθυσμού, κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες κ.α., με στόχο τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

 

Περιγραφή Μαθημάτων

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι»

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα παρακάτω: Θεωρία και πράξη των κυριότερων ουμανιστικών και μουσικοκεντρικών προσεγγίσεων δεκτικής και διαδραστικής μουσικοθεραπείας || Διερεύνηση της εσώτερης φύσης της μουσικής σε συνάρτηση με τη δομή του ψυχισμού || Εκπαίδευση σε παρεμβάσεις και τεχνικές μουσικοθεραπείας σε υποστηρικτικό επίπεδο με διάφορους πληθυσμούς, καθώς και διασύνδεσης τεχνών || Έμφαση θα δοθεί στη βαθύτερη κατανόηση της σχέσης θεραπευτή-μουσικής-πελάτη, καθώς και στην εποπτεία κλινικού έργου των φοιτητών.

«ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ»

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με Θεωρίες Προσωπικότητας και στοιχεία Ψυχολογίας. Συγκεκριμένα ως προς τις Θεωρίες Προσωπικότητας, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα παρακάτω: Η θεωρία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων // Η ψυχαναλυτική θεωρία // Η θεωρία της συμπεριφοράς // Τυπολογικές θεωρίες // Θεωρία της κοινωνικής μάθησης // Φαινομενολογική προσέγγιση. Ως προς τα στοιχεία Ψυχοπαθολογίας, οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα παρακάτω: Αγχώδεις διαταραχές ή διαταραχές ύπνου || Σωματόμορφες διαταραχές και διασχιστικές διαταραχές || Στρες και υγεία || Διαταραχές της διάθεσης || Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής || Διαταραχές που σχετίζονται με ουσίες || Σχιζοφρένεια || Διαταραχές της προσωπικότητας || Σεξουαλικές διαταραχές και διαταραχές της ταυτότητας φύλου || Διαταραχές της παιδικής ηλικίας || Τρίτη ηλικία και ψυχικές διαταραχές.

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας καθώς και με τις ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και κατηγορίες έρευνας, μέσα από ερευνητικά παραδείγματα. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και βασική κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις επιστημολογικές αρχές και τα βασικά εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να σχεδιάζουν κατάλληλες ερευνητικές μεθοδολογίες ανάλογα με τα ερευνητικά ερωτήματα ενός ερευνητικού έργου. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να οδηγηθούν μέσα από προσωπικά ερωτήματα στη δημιουργία, ορθή διατύπωση και επιστημονική εξέταση διαφορετικών ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν εις βάθος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επιπλέον, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν, αφομοιώσουν και υιοθετήσουν τον ορθό επιστημονικό και επιστημολογικό τρόπο και ύφος γραφής και παρουσίασης, μέσω της κριτικής εξέτασης και ανάλυσης δημοσιευμένων ερευνών στον χώρο της μουσικοθεραπείας καθώς και της παρουσίασης των σχετικών ευρημάτων τους στα πρότυπα παρουσίασης επιστημονικών συνεδρίων.

«ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ»

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη του μαθήματος «Προσεγγίσεις στη Μουσικοθεραπείας Ι-Κλινική Άσκηση Ι». Βασικός στόχος του μαθήματος η περαιτέρω εξοικείωσης με θέματα θεωρίας και πράξης των κυριότερων ουμανιστικών και μουσικοκεντρικών προσεγγίσεων δεκτικής και διαδραστικής μουσικοθεραπείας, της διερεύνησης της εσώτερης φύσης της μουσικής σε συνάρτηση με τη δομή του ψυχισμού, και της εκπαίδευσης σε παρεμβάσεις και τεχνικές μουσικοθεραπείας σε υποστηρικτικό επίπεδο με διάφορους πληθυσμούς, καθώς και διασύνδεσης τεχνών. Στο μάθημα αυτό ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε πιο εντατική εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα της σχέσης θεραπευτή-μουσικής-πελάτη, και στην εποπτεία του κλινικού έργου των φοιτητών.

«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ NORDOFF & ROBBINS ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»

Το μάθημα αφορά στη θεωρία και πράξη της μουσικοκεντρικής προσέγγισης NORDOFF & ROBBINS με έμφαση στην κλινική χρήση της μουσικής ως θεραπείας μέσω πιάνου, κιθάρας, φωνής, κρουστών και άλλων μουσικών οργάνων.Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη διαδραστική μουσικοθεραπεία και τον κλινικό αυτοσχεδιασμό σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο όπως αυτή χρησιμοποιείται σε ποικίλα κλινικά πλαίσια. Η προσέγγιση βασίζεται στις ουμανιστικές αρχές (Rogers, Maslow) της ενσυναισθητικής σχέσης θεραπευτή-πελάτη μέσω μουσικής με επεξεργασία θεμάτων στο 'εδώ και τώρα'. 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να βιώσει προσωπικά τη θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής και την κλινική χρήση και λειτουργία της στη μουσικοθεραπεία για τη βελτίωση της αυτογνωσίας, επικοινωνίας και ψυχοσωματικής υγείας του ανθρώπου μέσα από διαφορετικά μοντέλα ομαδικής μουσικο-ψυχοθεραπείας. Το μάθημα αυτό αφορά σε συστηματική βιωματική εκπαίδευση των φοιτητών κυρίως σε ομαδικό επίπεδο, με δυνατότητα προσωπικής συμμετοχής σε ομάδα δράσης και σε ομάδα παρατήρησης. Το μάθημα εστιάζει στην εξειδικευμένη χρήση μουσικής ακρόασης, αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης κυρίως σε ομαδικό επίπεδο και προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης και συζήτησης διαφόρων μοντέλων ομαδικής μουσικο-ψυχοθεραπείας σε υποστηρικτικό κυρίως επίπεδο.

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ»

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στον φοιτητή να εμβαθύνει βιωματικά στην κλινική  χρήση της μουσικής ως θεραπεία και της μουσικής στη θεραπεία με ποικιλία πληθυσμών σε διαφορετικά κλινικά πλαίσια. Στο μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα εστίασης σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και τεχνικές μουσικοθεραπείας αλλά και άλλων θεραπειών μέσω τέχνης, όπως εφαρμόζονται σε διαφορετικά κλινικά πλαίσια με διαφορετικούς πληθυσμούς.

Κάθε μάθημα θα είναι αφιερωμένο σε ένα κλινικό πλαίσιο, βραχείας ή/και μακράς νοσηλείας, με έναν πληθυσμό σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο.

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV»

Πρόκειται για το εξάμηνο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ωρών κλινικής άσκησης των φοιτητών στους φορείς όπου πραγματοποιούν την κλινική τους άσκηση. Το «Κλινική Άσκηση IV» δεν περιλαμβάνει πανεπιστημιακές συναντήσεις με διδάσκοντα, άρα ούτε και σχετική ανάθεση διδασκαλίας σε κάποιον διδάσκοντα.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής

(α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ φοιτητών ελέγχονται από την Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. για να διαπιστωθεί αν οι υποψηφιότητες πληρούν τις διατάξεις του νόμου και τους όρους του κανονισμού.

 

(β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή και άλλων τίτλων σπουδών.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Άλλα πτυχία Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. εφόσον υπάρχουν.
 • Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.
 • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.
 • Πιστοποιητικό καλής (Β2) γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή και αντίστοιχου επιπέδου πιστοποιητικό γνώσης επιπλέον ξένης γλώσσας.
 • Αποδεικτικά δημοσιεύσεων είτε σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων ή αποδεικτικά δημοσιευμένου επιστημονικού ή/και καλλιτεχνικού έργου, εφόσον υπάρχουν.
 • Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με υπόδειγμα που θα παραλάβουν από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν.
 • Συστατικές επιστολές, εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή δραστηριότητα του υποψηφίου και μπορεί να συνεκτιμηθεί για την επιλογή του.

 

(γ). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία» ξεκινά σε χειμερινό εξάμηνο. Ανάλογα με την έναρξη του κάθε κύκλου σπουδών, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί τον Σεπτέμβρη του 2020.

Εισαγωγικές εξετάσεις

 Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε κάθε ειδίκευση του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» του Τμήματος, οι εξετάσεις περιλαμβάνουν: 

Για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»

Προσέλευση σε

1) Ακρόαση (οντισιόν). Η ακρόαση περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος καλείται:

α) να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής και να συνοδεύσει τον εαυτό του στο πιάνο ή σε οποιοδήποτε δικό του, μελωδικό ή ρυθμικό, όργανο επιθυμεί. Στόχος της εξέτασης είναι να φανεί η ικανότητα του υποψηφίου να τραγουδάει σωστά και εκφραστικά και να συνοδεύει το τραγούδι του.

β) να εναρμονίσει στο πιάνο ή σε άλλο (δικό του) πολυφωνικό όργανο, σύντομη μελωδία – επιπέδου Β’ Αρμονίας που θα του δοθεί στην εξέταση.

 2) γραπτές εξετάσεις βασικών αρχών της Μουσικής Παιδαγωγικής (ύλη αντίστοιχη του μαθήματος

«Μουσική Παιδαγωγική Ι» του προπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος).

Η βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της βαθμολογίας στα παραπάνω δύο πεδία

με συντελεστή βαρύτητας των γραπτών εξετάσεων 0,50 και τη βαθμολογία της ακρόασης με

συντελεστή βαρύτητας 0,50.

 

 

Για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία»

Απαιτείται η προσέλευση σε ακρόαση (οντισιόν). Συντελεστής βαρύτητας 1,0.

Η ακρόαση θα περιλαμβάνει εξέταση όπου ο υποψήφιος θα καλείται

α) να ερμηνεύσει κομμάτια δικής του επιλογής προκειμένου να επιδείξει επίπεδο εκτέλεσης/ερμηνείας σε όργανο ή στη φωνή τουλάχιστον β’ μέσης (πρόγραμμα 8-10 λεπτών) εφόσον πρόκειται για έργα κλασικού ρεπερτορίου. Ωστόσο, μουσικά στυλ ή ιδιώματα πέραν του κλασικού είναι επίσης αποδεκτά (π.χ. παραδοσιακή, τζαζ, κλπ.) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν στην επιτροπή  πέντε αντίτυπα από τα έργα που θα ερμηνεύσουν.

β) να τραγουδήσει ένα τραγούδι δικής του επιλογής και να συνοδεύσει τον εαυτό του στο πιάνο ή σε οποιοδήποτε δικό του όργανο επιθυμεί

γ) να εναρμονίσει στο πιάνο ή σε άλλο (δικό του) πολυφωνικό όργανο, σύντομη μελωδία – επιπέδου Β’ Αρμονίας- που θα του δοθεί στην εξέταση.

Στόχος της ακρόασης είναι να φανεί η μουσική δεξιότητα του υποψηφίου και η εκφραστικότητά του.

 

 

 

 

Σχολή Kοινωνικών, Aνθρωπιστικών  Eπιστημών και Tεχνών

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

 1.      «Μουσική εκπαίδευση και κοινοτικη μουσικη»
 2.      «Μουσικοθεραπεία»

 

Έναρξη λειτουργίας

 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επανιδρύει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» με ειδικεύσεις 1) «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική», 2) Μουσικοθεραπεία.

 

Σκοπός- Γνωστικό Αντικείμενο

Σκοπός του Π.Μ.Σ. “Μουσική και Κοινωνία” είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των σπουδαστών, η ανάπτυξη πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου γνώσεων, επιστημονικής σκέψης καθώς και η προώθηση της έρευνας και της πρακτικής στα γνωστικά πεδία:

α) της μουσικής εκπαίδευσης και κοινοτικής μουσικής και

β) της μουσικοθεραπείας, αντίστοιχα.

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι:

α) η μουσική εκπαίδευση και κοινοτική μουσική, που αφορά στη διδασκαλία της μουσικής σε τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια και της χρήσης της μουσικής και της διδασκαλίας της στο πλαίσιο της κοινότητας με έμφαση στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με στόχο την ευζωία, την κοινωνική ενσωμάτωση και συνοχή,

β) η μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με αναπηρίες, ειδικές ομάδες πληθυσμού, κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες κ.α., με στόχο τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών

Απονεμόμενος Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μουσική και Κοινωνία» λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και την ανάγκη κατοχής εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους επιστήμονες και επαγγελματίες των διαφόρων ειδικοτήτων που ενεργοποιούνται στο χώρο της μουσικής επιστήμης και τέχνης, εκπαίδευσης και θεραπείας οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) επιπέδου «Μάστερ» στις ειδικεύσεις:

1. «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική»

2. «Μουσικοθεραπεία»

 

 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

 Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσική και Κοινωνία» γίνονται δεκτοί μετά από διαδικασία επιλογής, πτυχιούχοι τμημάτων μουσικών σπουδών, παιδαγωγικών τμημάτων, τμημάτων ειδικής αγωγής, τμημάτων ψυχολογίας και άλλων τμημάτων Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η διαδικασία εισαγωγής (προϋποθέσεις και κριτήρια) καθορίζεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος και προβλέπει α) για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική» προσέλευση σε ακρόαση και γραπτές εξετάσεις, και β) για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία» προσέλευση σε ακρόαση (οντισιόν).

 

 Πρόγραμμα Σπουδών - Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε:

 • Τρία (3) εξάμηνα για την ειδίκευση «Μουσική Εκπαίδευση και Κοινοτική Μουσική», συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 • Τέσσερα (4) εξάμηνα για την ειδίκευση «Μουσικοθεραπεία», συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία και παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με δυνατότητα έως 35% των ωρών να υλοποιείται εξ’ αποστάσεως.

 

 

Τέλη Φοίτησης

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 4.000 ευρώ για το σύνολο του Προγράμματος  Σπουδών. Το πρόγραμμα προβλέπει απαλλαγές από τέλη φοίτησης και υποτροφίες υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο ποσοστό εισακτέων.

 

Προθεσμίες Καταβολής Δικαιολογητικών

 

 

Οι προθεσμίες καταβολής δικαιολογητικών καθώς και οι ημερομηνίες ακροάσεων αναμένεται να ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2020.

 

 

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε

α) να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του Προγράμματος στο https://www.uom.gr/mmk

β) να επικοινωνείτε με την κα Μαρία Παπανικολάου (διοικητική στήριξη ΠΜΣ) στο mms@uom.edu.gr