Π.Μ.Σ. Μουσική και Κοινωνία


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές ανάγκες του Τμήματος.

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι: α) η διδακτική της μουσικής σε ποικίλα τυπικά, μη τυπικά και άτυπα παιδαγωγικά πλαίσια, β) η μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα με αναπηρίες, ειδικές ομάδες πληθυσμού, κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες κ.α., με στόχο τη θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.

Συνεκτιμώντας τις ανάγκες της χώρας, σκοπός του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» είναι η εξασφάλιση επιστημονικής επάρκειας των σπουδαστών, η ανάπτυξη πρακτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, η εξειδίκευση και η καλλιέργεια υψηλού επιπέδου γνώσεων, επιστημονικής σκέψης καθώς και η προώθηση της έρευνας στα γνωστικά πεδία α) της διδακτικής της μουσικής και β) της μουσικοθεραπείας, αντίστοιχα. Απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. .Μουσική και Κοινωνία. είναι να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εφόδια στους σπουδαστές προκειμένου να είναι σε θέση:

α) να λειτουργήσουν παιδαγωγικά σε ποικίλα τυπικά, μη τυπικά ή άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια (κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»),

β) να εργαστούν ως μουσικοθεραπευτές σε μια ποικιλία πλαισίων με παιδιά κι ενήλικες τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, άτομα με αναπηρίες, με ειδικούς πληθυσμούς όπως άτομα τρίτης ηλικίας, χρόνια ασθενείς, καθώς και με κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες και ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (φυλακισμένοι, εξαρτημένα άτομα, θύματα βίας κλπ.) (κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»).

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Μουσική και Κοινωνία» θα κατέχουν επίσης τις απαραίτητες, υψηλού επιπέδου, δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και ερευνητική δραστηριότητα σε αντίστοιχα επιστημονικά και διεπιστημονικά πεδία.

 

1. Ειδικότερα και σε συνάρτηση με τις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:

Α) Για την κατεύθυνση «Διδακτική της Μουσικής»:

  1. Η υψηλού επιπέδου σπουδή στο επιστημονικό/ερευνητικό και εφαρμοσμένο πεδίο της διδακτικής της μουσικής, με εμβάθυνση στις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία νέων μορφών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μουσικής εκπαίδευσης,
  2.  Η ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για τους ρόλους που καλούνται να διαδραματίσουν ως εκπαιδευτικοί της μουσικής μέσα στα νέα κοινωνικά πλαίσια που διαμορφώνονται παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια
  3.  Η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου επιστημονικής σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων στον χώρο της διδακτικής της μουσικής με έμφαση σε διεπιστημονικές συνδέσεις και αναζητήσεις.

 

Β) Για την κατεύθυνση «Μουσικοθεραπεία»:

  1. Η θεωρητική κατάρτιση κι εκπαίδευση των σπουδαστών στη μουσικοθεραπεία ως κύρια ή συμπληρωματική θεραπευτική παρέμβαση σε ένα μεγάλο φάσμα πλαισίων, όπως για παράδειγμα νοσοκομεία, ειδικά σχολεία, ιδρύματα, σχετικοί φορείς, ιδιωτικά γραφεία κλπ. Η κατάρτιση αυτή θα τους παρέχει εφόδια προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν με ένα ευρύ φάσμα ατόμων, όπως π.χ. με άτομα με αναπηρία (τύφλωση, βαρηκοΐα, σύνδρομα, αυτισμός, εγκεφαλική παράλυση, μαθησιακές δυσκολίες κ.α.), νοσοκομειακούς ασθενείς, ψυχικά ασθενείς, άτομα με προβλήματα εξαρτήσεων, άτομα τρίτης ηλικίας κλπ., με στόχο τη θεραπευτική αντιμετώπιση, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, την καλύτερη ποιότητα ζωής και την δυνατότητα για σταδιακή κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των ατόμων.
  2.  Η ανάπτυξη πρακτικών κι επαγγελματικών δεξιοτήτων των σπουδαστών στη μουσικοθεραπεία μέσα από βιωματική εκπαίδευση σε ενεργητικές και δεκτικές μεθόδους και προσεγγίσεις στο πλαίσιο των μαθημάτων και εποπτευόμενη κλινική άσκηση. Έμφαση δίνεται στον μουσικό κλινικό αυτοσχεδιασμό, τις πολλαπλές εφαρμογές προηχογραφημένης μουσικής, και τη διάδραση θεραπευτή - θεραπευόμενου.
  3.  Η καλλιέργεια ερευνητικής σκέψης και ερευνητικών δεξιοτήτων στον τομέα της μουσικοθεραπείας και στις διεπιστημονικές συνδέσεις της με άλλους επιστημονικούς τομείς.