Δ.Π.Μ.Σ. Ναυτιλία και Θαλάσσιες Μεταφορές: Οικονομική και Πολιτική


Η δημιουργία του ΔΠΜΣ Sea Transports & Shipping: Economics & Politics αποτελεί κομβικό στοιχείο της ευρύτερης προσπάθειας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να ενισχύσει τη συμμετοχή του στις γενικότερες εξελίξεις στην Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι διεθνείς ανακατατάξεις των τελευταίων ετών όπως οι οικονομικοπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική ενδοχώρα, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο όπου η λειτουργία ενός εξειδικευμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αυτούς τους τομείς αποτελεί καίριο παράγοντα ανάδειξης της περιοχής ως σταυροδρόμι πολιτικών εξελίξεων, οικονομικών δραστηριοτήτων, ενεργειακών αγωγών και διαδρομών εμπορίου. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με εμφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα στο χώρο των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και ιδίως στην ανάπτυξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων, είναι ο κατάλληλος φορέας οργάνωσης και πραγματοποίησης εξειδικευμένων σπουδών, παρέχοντας εις βάθος γνώση σε αντικείμενα που άπτονται των νέων δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον των διεθνών σχέσεων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, με αναφορά σε τομείς όπως η ναυτιλία, οι μεταφορές και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το ΔΠΜΣ Sea Transports & Shipping : Economics & Politics συνδυάζει μαθήματα από τρεις γνωστικούς χώρους: Οικονομικά των Θαλάσσιων Μεταφορών και της Ναυτιλίας,  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεθνείς Σχέσεις. Κατ’ αντιστοιχία, στο Πρόγραμμα αυτό συμπράττουν το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ως επισπεύδων Τμήμα) και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η, μέσω της παροχής γνώσεων σε βάθος σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πρακτική εμπειρία, δημιουργία στελεχών που θα απασχοληθούν σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, που είτε υφίστανται σήμερα είτε εκτιμάται πως θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον σε οικονομικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, στους κλάδους των θαλασσίων μεταφορών και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος έχει επιλεγεί η αγγλική, με στόχο να αποτελέσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – εφόδιο για τους νεοεισερχόμενους απόφοιτους στην αγορά εργασίας, μέσα από τη γνώση σύγχρονων διεθνών όρων ως προς το σύγχρονο οικονομικοπολιτικό γίγνεσθαι της ευρύτερης περιοχής και τους κλάδους των θαλασσίων μεταφορών και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Καθώς η αγγλική γλώσσα αποτελεί τη βασική γλώσσα εργασίας σε διεθνές επίπεδο για την ναυτιλιακή δραστηριότητα και τις θαλάσσιες μεταφορές, η χρήση της στο Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο ως μέθοδος εξοικείωσης με την απαραίτητη ορολογία και πρόσβασης στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία όσο και ως εμπέδωση του βασικού εργαλείου διάδρασης και επικοινωνίας στο πεδίο αυτό.

ΣΧΟΛΕΣ:
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών
Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

ΤΜΗΜΑΤΑ:
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Οικονομικών Επιστημών

Τελευταία Νέα


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font