Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική


Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές - φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και ελεγκτικής.
Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική  εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής του  ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»  με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Εφαρμοσμένη Λογιστική και  Ελεγκτική και
(β) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική  Δημόσιου Τομέα

Τελευταία Νέα